» Dofinansowanie do zakupu oprogramowania!

Dofinansowanie do zakupu oprogramowania!

Sieć Otwartych Innowacji to unijny projekt którego celem jest budowanie kultury innowacji w Polsce. Projekt ma za zadanie wsspierać małe i średni przedsiębiorstwa w transferze i rozwoju technologii.  Agencja Rozwoju Przemysłu dofinansowuje zakup innowacyjnych rozwiązań, których dawcami mogą być podmioty z całego świata.

Dla kogo:

Wsparcie przeznaczone jest dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Minimalna wartość nabywanej technologii: 100.000 PLN
 • Maksymalna wartość nabywanej technologii: bez ograniczeń
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 200.000 EUR
 • Maksymalny poziom dofinansowania: od 30% do 70% kosztów nabycia technologii, zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej na lata 2014-2020.

Na co?

 • Granty na usługi doradcze
 • Usługi doradcze o charakterze technologicznym
 • Usługi doradcze o charakterze prawnym i prawno-patentowym
 • Usługi doradcze w zakresie wyceny technologii
 • Granty na transfer technologii
 • Umożliwiają częściowy zwrot kosztów zakupu licencji, patentu lub know-how rozwiązania, dzięki któremu przedsiębiorcy stają się bardziej konkurencyjni i zwiększają swoją produktywność.

Rodzaje praw do nabywanej technologii, na które można otrzymać grant:

 • patenty lub zgłoszenia patentów;
 • wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych;
 • wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych;
 • prawa autorskie do utworów stanowiących oprogramowanie, z wyłączeniem praw autorskich do utworów stanowiących oprogramowanie do obsługi działalności administracyjnej lub organizacyjnej Wnioskodawcy (w tym w szczególności oprogramowania biurowego, oprogramowania księgowego, systemów operacyjnych komputerów osobistych, itp.);
 • prawa do chronionych odmian roślin;
 • topografia układów scalonych;
 • know-how.

WYMOGI:

 • Technologia stanowiąca innowację produktową lub procesową, minimum na poziomie TRL 7
  Poziom TRL (czyli Technology Readiness Level) służy do określenia gotowości technologicznej danego rozwiązania. Gotowość technologiczna to nic innego jak etap rozwoju projektu z szeroko rozumianej branży technologicznej.
 • TRL 7 – Dokonano demonstracji prototypu systemu w otoczeniu operacyjnym
 • Innowacja obecna na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata oraz na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat;
 • Przedmiot projektu wpisuje się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji; (lista KIS na stronie www.gov.pl);
 • Dofinansowanie nabycia technologii na warunkach rynkowych od dawcy niepowiązanego kapitałowo, osobowo bądź faktycznie;
 • Trzyletni okres trwałości rezultatów projektu;


Nabór wniosków:

• ciągły do końca roku 2019, podzielony na miesięczne rundy;

Organizator: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Infolinia SOI: +48 22 695 37 88
e-mail: soi@arp.pl

Oficjalna strona Sieci Otwartych Innowacji