Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner


SYMULACJA 2001

INFORMACJE
termin:
 10 -12 październik 2001 gronie gronie

miejsce:
Ośrodek Szkoleniowy TP SA 'GRONIE'
Szczyrk
organizator:
 MESco
kontakt:
Anita Altdorf
tel: +48/32/768-36-36
fax: +48/32/768-36-35
e@mail
materiały:

arr Referaty
arr Fotogaleria
 
opis:
ncodeW trakcie symulacji przeprowadzone zostało jednodniowe seminarium połączone z warsztatami komputerowymi dotyczace analiz zmęczeniowych.

Seminarium prowadzone było przez Pana Roberta Cawte z firmy nCode (UK)

Coraz częściej w czasie analizy konstrukcji wyraźny nacisk kładziony jest na analizę zmęczeniową. Korzystając z okazji, że gościliśmy przedstawiciela firmy nCode, pana Roberta Cawte, zorganizowanane zostały warsztaty dotyczące analizy zmęczeniowej.
Firma nCODE jest liderem na rynku oprogramowania do analizy zmęczeniowej.

ncode
 
referaty:

Referaty:

Integrating Analysis Techniques in order to Deliver to Deadlines
Rob Coles, Mechanical Dynamics Inc.

Przedstawiono przykład wykorzystania i korzyści płynące z zastosowania metod Virtual Prototyping na podstawie projektu autobusu miejskiego ORION VII.

Zawieszenie pneumatyczne wagonu modelowane w pętli ADAMS-MATLAB o parametrach prognozowanych w systemie ABAQUS
Jacek Grajnert, Zbigniew Chabraś, Piotr Wolko, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Politechnika Wrocławska

Przedstawiono przykład zamodelowania zawieszenia pneumatycznego wagonu, korzystając z oprogramowania ADAMS, MATLAB oraz ABAQUS

Analiza dynamiczna półautomatycznego karabinu snajperskiego
Marek Wojtyra, Michał Pędzisz, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Politechnika Warszawska

Przedstawiono model symulacyjny półautomatycznego karabinu snajperskiego o kalibrze 12.7 mm, działającego na zasadzie krótkiego odrzutu lufy.
W wypadku karabinów o dużym kalibrze ograniczenie siły odrzutu, działającej na ciało strzelca, jest jednym z najistotniejszych zagadnień konstrukcyjnych. Dynamika odrzutu silnie zależy od charakterystyki sprężyny powrotnej lufy, głównej sprężyny powrotnej oraz sprężyny amortyzatora odrzutu. Prezentowane obliczenia symulacyjne miały na celu dobór sztywności sprężyn, przy których siła działająca na ciało strzelca przyjmuje akceptowalne wartości.
Sztywności sprężyn wybrane zostały jako parametry modelu. Następnie przeprowadzono studium projektu, pozwalające na znalezienie sztywności, przy których siła odrzutu osiąga minimum. Podczas symulacji uwzględniano ruch korpusu karabinu, lufy, zamka, suwadła, przyspieszacza oraz pocisku. W prezentowanej wersji modelu pominięto wyrzucanie łuski i ładowanie nowego naboju. Zastosowano i porównano dwa różne modele podparcia karabinu.
Wszystkie obliczenia przeprowadzono korzystając z pakietu ADAMS 11.

Analiza dynamiczna mechanizmów z członami podatnymi metodami UW i MES
Janusz Frączek, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Politechnika Warszawska

Przedstawiono porównanie metod obliczeniowych dynamiki mechanizmów na dobranych tendencyjnie przykładach, tak by uzyskać sugestie co do efektywności obliczeń metodami układów wieloczłonowych (UW) i MES oraz tylko MES. Obliczenia przeprowadzono w środowisku ADAMS/FLEX dla metody UW i MES oraz w środowisku ANSYS dla obliczeń MES.
Pokazano możliwość prowadzenia obliczeń w przypadku metod UW i MES jeśli mechanizm porusza się z dużymi prędkościami kątowymi członów, w których występuje efekt usztywnienia członów wynikły z działania sił odśrodkowych. Przedyskutowano dobór liczby współrzędnych modalnych w przypadku analizy UW i MES oraz wpływ procedur całkujących na dokładność uzyskiwanych wyników.

głosami uczestników Konferencji SYMULACJA 2001,
artykuł zobył tytuł najlepszego wygłoszonego referatu


Badania symulacyjne maszyny typu HEXAPOD

Stanisław Iżykowski ,Piotr Górski, Paweł Surmiński, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji, Politechnika Wrocławska

Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych układu napędowego maszyny wytwórczej typu hexapod. Prototyp tej maszyny został zbudowany w ITMiA Politechniki Wrocławskiej. Jej struktura geometryczno-ruchowa bazuje na zamkniętym łańcuchu kinematycznym (tzw. struktura równoległa).

Symulacja wodowania platformy wiertniczej
Adam Łokieć, MESCO

W prezentacji pokazano symulację wodowania platformy wiertniczej przeprowadzonej w systemie ADAMS. Symulacja oparta jest na rzeczywistym projekcie wykonanym na zlecenie.
Zawiera jedynie część związaną z dynamiką i zachowaniem się układu podczas samego procesu wodowania ładunku, które posłużyły następnie jako dane wejściowe dla kolejnej fazy obliczeń wytrzymałościowych, przeprowadzonych w systemie ANSYS (nie zawartych w niniejszej prezentacji).

Analizy inżynierskie nieustalonych pół naprężeń cieplnych
Grzegorz Krzesiński, COMAN, Biuro Analiz Inżynierskich i Komputerowych, Warszawa
Piotr Marek, Tomasz Zagrajek, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Politechnika Warszawska


Prezentacja dotyczy obliczeń wytrzymałościowych elementów form wtryskowych i matryc do tłoczenia stopów aluminiowych.
Elementy te pracują w warunkach dużych obciążeń, gwałtownych uderzeń cieplnych i wysokich temperatur.
Przedstawione zostały przykłady analizy interakcji płynne aluminium ? forma oraz obliczenia ustalonych i nieustalonych naprężeń termicznych a także metody ich realizacji z zastosowaniem APDL.
Wyniki prezentowanych obliczeń weryfikowane były eksperymentalnie.

Ocena wytężenia konstrukcji nośnych budynków z parasejsmicznym obciążeniem typu kinematycznego
Zbigniew Lipski , Jerzy Pilśniak, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, Gliwice

Prezentacja dotyczy obliczenia ekstremalnych wartości dynamicznych pól naprężeń, odkształceń i przemieszczeń w konstrukcjach nośnych budynków mieszkalnych od obciążeń parasejsmicznych oraz oceny zagrożenia obiektów wystąpieniem lokalnych uszkodzeń oraz utratą nośności konstrukcji.

Analiza dynamiczna budynków na terenie górniczym - program do prezentacji wyników obliczeń numerycznych
Jerzy Pilśniak, Zbigniew Lipski, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, Gliwice

W prezentacji przedstawiono program komputerowy do obliczeń ekstremalnych wartości dynamicznych pól naprężeń, odkształceń i przemieszczeń w konstrukcjach nośnych budynków mieszkalnych od obciążeń parasejsmicznych oraz oceny zagrożenia obiektów wystąpieniem lokalnych uszkodzeń oraz utratą nośności konstrukcji.
Dołączono również dwa przykłady działania programu.

Fatigue analysis in Engineering Design and Development
Robert Cawte, nCode (UK)

Przedstawiono sposób podejścia do analizowanych konstrukcji od strony analiz zmęczeniowych. Wyjaśniono pojęcie analizy zmęczeniowej, przedstawiono nowe podejście do projektu w odniesieniu do tradycyjnego, zawarto przykłady wykorzystania analiz zmęczeniowych w praktyce oraz współpracę pakietu FE Fatigue z programami typu MES (ANSYS) oraz MBS (ADAMS).

Zastosowania programu ANSYS do obliczeń i wspomagania projektowania złożonych konstrukcji powłokowo-prętowych
Grzegorz Krzesiński, COMAN, Biuro Analiz Inżynierskich i Komputerowych, Warszawa
Piotr Marek, Tomasz Zagrajek, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Politechnika Warszawska


Przedstawiono obliczenia wytrzymałościowych platformy i konstrukcji zabudowy symulatora lotu "Klaudia" oraz wciągarki linowej stosowanej na ratrakach.
W obu przypadkach model numeryczny zbudowano z użyciem elementów bryłowych, prętowych, powłokowych i masowych a analizy dotyczyły kilku typowych wariantów obciążeń eksploatacyjnych.
Uzyskiwane rezultaty obliczeń prowadziły do istotnych modyfikacji konstrukcji, których celem było zwiększenie bezpieczeństwa i żywotności urządzeń.

Symulacja pracy mechanizmów z uwzględnieniem podatności członów z zastosowaniem MES
Michał Hać, Jerzy Osiński, Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Politechnika Warszawska

W pracy przedstawiono analizę dynamiczną mechanizmów płaskich z zastosowaniem metody elementów skończonych. Do opisu drgań członów mechanizmu wynikających z uwzględnienia podatności zastosowano belkowe elementy skończone. Równania ruchu mechanizmu wyprowadzono stosując równania Gibbsa-Appla. Analiza drgań elementów przebiega w ruchomym lokalnym układzie współrzędnych związanym z danym elementem, zaś opisu ruchu zadanego mechanizmu związany jest z nieruchomym układem globalnym. Dlatego też w równaniach ruchu konieczne było uwzględnienia efektów Coriolisa wynikających z ruchu unoszenia. Określono częstości drgań własnych mechanizmu w celu wyznaczenia globalnej macierzy tłumienia. Jako przykład przyjęto czworobok przegubowy. Otrzymane wyniki porównano z wynikami uzyskanymi za pomocą systemu ANSYS.
New Activities at CAD-FEM
Clemens Groth, CADFEM GmbH, Niemcy

Przedstawiono najnowsze tendencje i kierunki rozwoju dla jednej z największych firm stosujących metody MES w Europie.
Przedstawiono również moduły stworzone i wykorzystywane w firmie CAD-FEM GmbH dla systemu ANSYS oraz LS-DYNA.

Analiza wytrzymałościowa podstawy krzesła
Cyprian Gil, MESCO

Przedstawiono obliczenia wytrzymałościowe podstawy krzesła, wykonanych na zlecenie, uwzględniając optymalizację kształtu w funkcji zmniejszenia ciężaru obiektu oraz spełnienia założeń danej normy dotyczących wytrzymałości konstrukcji.

Zastosowanie MES do modelowania wagi o nieliniowej charakterystyce sztywności
Jerzy Osiński, Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Politechnika Warszawska
Andrzej Zbrowski, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom

Przedstawiono rezultaty oraz metodykę obliczeń metodą elementów skończonych modelu hydraulicznego przetwornika siły zastosowanego w konstrukcji wagi samochodowej. Analizę MES modelu 3D wagi przeprowadzono w celu optymalizacji konstrukcji pomostu oraz wyznaczenia charakterystyki sygnału generowanego przez elementy pomiarowe (podpory) w funkcji położenia obciążenia na pomoście. Obliczenia przeprowadzono przy użyciu systemu ANSYS 5.4. Analizie zostało poddane nowe, oryginalne, opracowane przez autorów rozwiązanie dynamicznego przetwornika siły nie wymagającego dodatkowych tłumików. Cechą charakterystyczną tego rozwiązania jest budowa elementu pomiarowego, która zapewnia duże tłumienie wewnętrzne, powodujące szybkie ustabilizowanie sygnału pomiarowego. Jest to struktura lepkosprężysta, umożliwiająca dużą skuteczność rozpraszania energii. Własności lepkosprężyste uzyskano dzięki połączeniu w jeden element tensometrycznego przetwornika ciśnienia z hydraulicznym układem mieszka sprężystego.

Dynamometr siły obciążającej próbki badane w warunkach mikroprzemieszczeń w płaszczyźnie ślizgania
Rafał Gawarkiewicz, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Politechnika Gdańska

Przedstawiono kolejne etapy projektowania układu obciążającego próbki badane w warunkach mikroprzemieszczeń w płaszczyźnie ślizgania. Omówiono budowę tego układu, który jednocześnie umożliwia pomiar siły nacisku na próbkach. Zastosowano element konstrukcyjny o specjalnym kształcie, który zapewnia symetryczne obciążenie dwu próbek. Ostateczną postać konstrukcyjną dynamometru, zapewniającego wysoką czułość pomiaru obciążenia, uzyskano w oparciu o analizę numeryczną.

Ship body optimization with ANSYS and additional software tools
Clemens Groth, CADFEM GmbH, Niemcy

Przedstawiono oprogramowanie HAIGH-Ship oraz jego zastosowanie dla m.in. analizy i optymalizacji konstrukcji okrętowych.

Określenie mechanicznych własności zastępczych dla konstrukcji powtarzalnych w programie ANSYS
Grzegorz Porembski, MESCO

Przedstawiono sposób podejścia do wyznaczania własności zastępczych dla konstrukcji powtarzalnych przy wykorzystaniu makr APDL w systemie ANSYS.

Numeryczna metoda oceny trwałości zmęczeniowej połączeń lutowanych w montażu elektronicznym
Artur Wymysłowski, Instytut Techniki Mikrosystemó, Politechnika Wrocławska

Przedstawiono dwie metody oceny trwałości zmęczeniowej typowych połączeń stosowanych w montażu elektronicznym. Obie metody polegają na symulacji naprężeń termiczno-mechanicznych i wykorzystaniu zależności analityczno-eksperymentalnych. Porównano wyniki eksperymentalne z wynikami numerycznymi.

Komputerowa symulacja własności statycznych i dynamicznych zespołów wrzecionowych obrabiarek skrawających do metali
Józef Ilczyszyn, Jan Augustynowicz, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji, Politechnika Wrocławska

Przedstawiono metody symulacji obliczeniowej własności statycznych i dynamicznych zespołów wrzecionowych obrabiarek skrawających do metali, na etapie ich projektowania, i opracowane na ich bazie oprogramowane moduły obliczeniowe wspomagające ów proces projektowania.

Co nowego w DesignSpace ?
Grzegorz Porembski, MESCO

Przedstawiono przegląd nowości oraz zmian w programie DesignSpace w wersji 6.0 oraz ANSYS wersji 6.0 firmy ANSYS Inc.
 
foto-
galeria

Fotogaleria:

foto foto warsztaty:
'Analiza zmęczeniowa'

warsztaty:
'Analizy w DesignSpace'referaty uczestników
przez cały czas
do dyspozycji
uczestników
pozostawały komputery

ANSYS DLA MENADRŻERÓW

ZASTOSOWANIA