» Symulacja 2016

Symulacja 2016

SYMULACJA 2016 to trzynaste spotkanie użytkowników systemów symulacji komputerowej. Ponownie – jak to miało mijsce podczas ubiegłorocznej konferencji – gościny udzieli nam hotel ‘Warszawianka’ w Serocku. Tradycyjnie już uczestnicy będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z symulacja komputerową poprzez wygłoszenie referatu oraz podczas rozmów kuluarowych.

Termin:13-15 kwiecień 2016
miejsce:Hotel Warszawianka
Serock, Jachranka 77
[dojazd]
organizator: MESco
kontakt:Marcelina Jureczek
tel: +48/32/768-36-36
fax:+48/32/768-36-35
mjureczek@mesco.com.pl
informacje:
  Folder Symulacja 2016
  Agenda Symulacja 2016
 opis:Symulacja 2016 to trzynaste już spotkanie użytkowników ANSYS oraz osób związanych z symulacją komputerową. Konferencja skierowana jest do kadry kierowniczej, inżynierów rozwoju produktu oraz osób zajmujących się analizami numerycznymi w pracach badawczych. Spotkanie daje możliwość poznania zakresu zastosowań oprogramowania ANSYS w różnych dziedzinach przemysłu. 
W  czasie ostatnich lat obserujemy dynamiczny rozwój rodzimego przemysłu. Poprzez stopniowe wprowadzanie nowoczesnych metod projektowania polscy producenci mogli stawić czoła rosnącym wymaganiom rynku i w wielu branżach stać się czołowym graczem na rynku europejskim. Dlaczego Symulacja? Spotkanie z cyklu Symulacja umożliwia wymianę informacji i doświadczeń między użytkownikami ANSYS pochodzącymi z różnych gałęzi przemysłu pozwalając budować nowe relacje i poznawać nowe możliwości analiz numerycznych. Zapraszamy również środowiska akademickie, gdyż spotkanie to również stanowi pomost łączący obie grupy, które dążyć powinny do zacieśniania współpracy. 
Spotkanie z cyklu Symulacja umożliwia więc Państwu najszersze z mozliwych spojrzenie na symulację komputerową. Referaty Zachęcamy do dzielenia się swoim doświadczeniem poprzez wygłoszenie referatów. Interesują nas zarówno sukcesy jak i porażki, gdyż każde doświadczenie jest cenne i pozwala uczyć się również na cudzych błędach – a tego typu idea przyświeca również temu spotkaniu – wymianie doświadczenia.
Najciekawsze referaty zostaną opublikowane w  czasopiśmie punktowanym (11pkt.) przez MNiSW Mechanik. Warsztaty Dla zainteresowanych poszerzeniem wiedzy praktycznej jak zawsze przygotowaliśmy również warsztaty praktyczne.
Jest to część spotkania, która zawsze cieszy się powodzeniem wśród Uczestników. Warsztaty, jak zwykle, będą obejmować parę tematów, będzie podział na sekcje i postaramy się by w czasie Konferencji każdy z Państwa miał szansę na czynne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych. Warszaty odbywają się w każdy dzień Konferencji.
 

Referaty

Albrecht Gill
ANSYS Inc.
 
ANSYS-Update: Simulation Driven Product Development

Prezentacja dotycząca rozwoju oprogramowania ANSYS
Adam Konieczny
Centralne Biuro Rozwoju Pratt & Whitney Rzeszow.
  
Zagadnienia containment w projektowaniu silników lotniczych (FEA)

W referacie zaprezentowano zestawienie typowych przypadków zagadnień „Containment” stosowanych przy projektowaniu modułów silników lotniczych. Zakres referatu obejmuje takie obszary jak przedstawienie genezy zagadnień containment w inżynierii silników lotniczych, powiazania stosowanych przypadków z przepisami lotniczymi, teorie obliczeń i badan weryfikacyjnych oraz przykłady analiz explicite w oprogramowaniu LS-dyna.
Witold Lorenz         
Hydro-Vacuum S.A.
II MIEJSCE
Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych na charakterystyki energetyczne pomp wirowych specjalnych (CFD)

W artykule przedstawiono porównanie wyników symulacji numerycznej z badaniami na stanowisku roboczym dla pomp czerpakowych. Przeprowadzono symulację modyfikacji newralgicznych miejsc pompy t.j. m.in. kształt wlotu czerpaka.
Przeprowadzone badania numeryczne dały nowy pogląd na fizykę zjawisk zachodzących podczas pracy pompy czerpakowej w strefie przywlotowej czerpaka.
Łukasz Święch
Arkadiusz Bednarz
Katedra Samolotów i Silników Lotniczych, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
 
Numeryczno-eksperymentalna analiza stanu naprężenia skrzydła samolotu bezzałogowego wykonanego metodą druku przestrzennego (FEA)

W pracy przedstawiono rezultaty prób statycznych pierwszorzędowej struktury nośnej samolotu bezzałogowego TWISST-ter wykonanego w technologii addytywnej FFF zwanej popularnie drukiem przestrzennym.  Zasadniczy cel badań stanowiło określenie poziomu wytężenia struktury umożliwiając ocenę rozważanego rozwiązania konstrukcyjnego pod względem wytrzymałościowym. Z uwagi na fakt, iż właściwości elementów wytworzonych w technologii druku 3D na chwilę obecną pozostają słabo poznane podjęte prace obejmowały zarówno niszczące badania doświadczalne, jak i analizy numeryczne w ujęciu MES.
W trakcie badań eksperymentalnych wykorzystano system pomiaru deformacji ARAMIS działający w oparciu o metodę trójwymiarowej, cyfrowej korelacji obrazu. Uzyskane w efekcie rezultaty umożliwiły kalibrację modelu numerycznego opartą na poszukiwaniu zbieżności z wyznaczonymi eksperymentalnie polami przemieszczeń. Podejście takie zapewniło poprawność wyznaczonych numerycznie rozkładów naprężenia.
Na podstawie wyników badań wprowadzono wymagane poprawki konstrukcyjne oraz sformułowano wnioski o charakterze ogólnym dotyczące badań numerycznych struktur wytwarzanych z wykorzystaniem druku przestrzennego.
P. Bargiel *, A. Klimanek *, W. Kostowski1, A. Szlęk *, K. Górny **
* Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska
** Gascontrol Polska Sp. z o.o.
 
Model numeryczny i optymalizacja parametrów projektowych termogeneratora elektrycznego (CFD)

Praca ta poświęcona jest modelowaniu sprzężonego przepływu ciepła, masy i pędu z wytwarzaniem energii elektrycznej w termogeneratorze elektrycznym (TEG) wykorzystywanym jako lokalne źródło zasilania małej mocy (ok. 50 W). Omawiany termogenerator jest urządzeniem zaprojektowanym do zasilania urządzeń pomiarowych i automatyki gazowych stacji redukcyjnych, usytuowanych z dala od infrastruktury elektro-energetycznej. Wykorzystanie tego urządzenia wpływa na poprawę bezpieczeństwa działania stacji i pozwoli na unikanie ryzyka związanego z niekontrolowanym wypływem gazu ziemnego do atmosfery. Podczas projektowania urządzenia zwrócono szczególną uwagę na jego wiarygodne i bezobsługowe działanie. Działanie urządzenia opiera się na spalaniu gazu ziemnego w komorze spalania i przekazywaniu energii spalin do termogeneratora (generatora Seebeck’a) przez ożebrowane powierzchnie komory spalania. Zimna strona generatora Seebeck’a chłodzona jest powietrzem wykorzystywanym do spalania. Strumień ciepła przepływający przez ogniwa Seebeck’a na skutek różnicy temperatur po gorącej i ziemnej stronie jest częściowo zamieniany w energię elektryczną. Przepływ powietrza i spalin wywołany jest ciągiem kominowym, dlatego urządzenie nie wymaga zasilania wentylatora ciągu. Model urządzenia, uwzględniający jego elementy wewnętrzne jak i otoczenie, zbudowano z wykorzystaniem programu ANSYS Fluent. Model ten pozwala na symulację zjawisk cieplno-przepływowych w termogeneratorze i określenie różnicy temperatur na zimnych i gorących częściach ogniw, co z kolei pozwala na określenie mocy wytwarzanej energii elektrycznej. Model ten wykorzystano do analizy działania urządzenia w fazie projektowania co pozwoliło na wyznaczenie kluczowych parametrów projektowych wpływających na wytwarzanie energii elektrycznej. W kolejnym etapie przeprowadzono optymalizację wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem narzędzi programu ANSYS DesignXplorer. Wyniki przeprowadzonych obliczeń zostaną wykorzystane podczas budowy prototypu termogeneratora.
Piotr BULIŃSKI*, Jacek SMOŁKA*, Sławomir GOLAK**, Roman PRZYŁUCKI**, Michał PALACZ*, Grzegorz SIWIEC***
* Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska
** Katedra Informatyki Przemysłowej, Politechnika Śląska
*** Instytut Technologii Metali, Politechnika Śląska
 
Analiza procesów cieplno-przepływowych w piecu indukcyjnym z zimnym tyglem (CFD)

W tej pracy został przedstawiony dokładny model matematyczny zjawiska topienia metalu w piecu indukcyjnym z zimnym tyglem. Wymagało to zbudowania modelu matematycznego, który uwzględniał dwukierunkowe sprzężenie między polem elektromagnetycznym, a dwufazowym polem cieplno-przepływowym. Model elektromagnetyczny pozwolił na wyznaczenie dwóch wielkości: gęstości siły Lorentza oraz wyindukowanych prądów wirowych w kąpieli. Sprzężenie zwrotne było realizowane w przypadku zmiany kształtu powierzchni swobodnej kąpieli, co ma istotny wpływ na rozkład pól elektromagnetycznych w badanej przestrzeni. W efekcie określone zostały: kształt powierzchni swobodnej kąpieli, kierunek przepływu metalu oraz transport ciepła. Model matematyczny został zaimplementowany za pomocą programu Ansys Mechanical APDL oraz Ansys Fluent. Sprzężenie między polami zostało zrealizowane za pomocą własnej procedury z wykorzystaniem funkcji użytkownika programu Ansys Fluent. Zjawiska elektromagnetyczne opisane równaniem potencjału magnetycznego pozwoliły wyznaczyć siłę Lorentza oddziałującą na metal oraz ciepło Joule’a wydzielane w metalu. Stanowią one człony źródłowe w równaniu Naviera-Stokesa oraz Fouriera-Kirchoffa pola cieplno-przepływowego. Kształt powierzchni swobodnej ciekłego metalu, który jest elementem wejścia programu Ansys Mechanical APDL, został wyznaczony przy wykorzystaniu modelu dwufazowego Volume of Fluid.
Dawid PACEK, Adam WIŚNIEWSKI
*  Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka
 
Numeryczna analiza uderzenia pocisku w warstwy aramidowe umieszczone na podłożu imitującym ciało człowieka (Explicite)

Przedmiotem pracy jest wskazanie istotnych aspektów numerycznej analizy zagadnienia uderzenia pocisku w elastyczne warstwy tkaniny aramidowej umieszczone na imitującym ciało człowieka plastycznym podłożu.  W elementach ochrony osobistej (kamizelkach kuloodpornych) oprócz zatrzymania wnikającego pocisku lub innego penetratora istotne jest pochłonięcie jak największej ilości energii kinetycznej i rozproszenie jej na jak największej powierzchni. Ma to na celu ograniczenie szkodliwego oddziaływania na ciało człowieka określanego jako behind armour blunt trauma (BABT). Parametrem definiującym to odziaływanie umożliwiającym ocenę pancerza jest głębokość ugięcia używanego w jego badaniach kwalifikacyjnych, plastycznego podłoża (plasteliny balistycznej lub gliny).
W artykule przedstawiony został przegląd metod modelowania tkanin oraz wyniki własnych analiz numerycznych. Ze względu na istotny wpływ wzajemnego oddziaływani wiązek włókien tworzących przeplot tkaniny (przędz) na jej deformację przedstawiona została ona w symulacjach za pomocą modelu bezpośrednio modelującego jej mezostrukturę.
Symulacje przeprowadzono z użyciem wykorzystującego jawny schemat całkowania równań ruchu programu ANSYS AUTODYN v.16. W artykule przedstawiono wyniki symulacji uderzenia pocisku 9 mm Parabellum FMJ (Full Metal Jacket) w warstwy tkaniny Twaron® T750 umieszczone na plastelinie balistycznej. Wyniki porównano z uzyskanymi podczas badań kuloodporności.
Damian Bodniewicz
WABCO Polska Sp. z o.o.
 III MIEJSCE
Analiza numeryczna komponentów z tworzyw sztucznych ze wzmocnieniem w firmie WABCO Polska (FEA)

Firma WABCO jest wiodącym w skali globalnej dostawcą układów zwiększających bezpieczeństwo i wydajność użytkowania pojazdów samochodowych. Liczne elementy oferowanych podzespołów wytwarzane są metodą wtrysku ciśnieniowego tworzywa sztucznego ze wzmocnieniem do formy.  W rezultacie zastosowania fazy wypełnienia otrzymuje się materiał wykazujący anizotropię właściwości mechanicznych oraz termicznych, co powinno zostać uwzględnione m.in. w trakcie obliczeń wytrzymałościowych na etapie projektowania komponentu. Dodatkowo, zjawiskiem mającym wpływ na wytrzymałość elementu uzyskaną w procesie produkcyjnym ma przebieg łączenia strug tworzywa rozdzielonych np. przy zetknięciu z przeszkodą, bądź będący następstwem zastosowania kilku punktów wtrysku do formy. Zetknięcie strug uplastycznionego materiału następuje wzdłuż linii / płaszczyzny łączenia (ang. weld line, lub meld line), w okolicy których dochodzi do obniżenia właściwości mechanicznych zarówno samego materiału nośnego, jak i na drodze niekorzystnego ułożenie fazy wzmocnienia. Wygłoszony referat zawierać będzie prezentację wypracowanej metody modelowania numerycznego komponentów z tworzyw sztucznych wzmacnianych fazą z włókien na przykładzie analizy jednego z produktów firmy WABCO. Głównym postawionym problemem będzie uwzględnienie w analizie strukturalnej (wytrzymałościowej) wpływu anizotropii właściwości mechanicznych materiału oraz lokalizacji i kształtu linii łączenia strug tworzywa na wytężenie obciążonego komponentu. Realizacja tak sprecyzowanego zadania wymagać będzie w pierwszej kolejności wykonania analizy numerycznej CFD procesu wtrysku, do której wykorzystano oprogramowanie MOLDFLOW firmy Autodesk. Dopiero na jej podstawie możliwa będzie analiza strukturalna w środowisku ANSYS, do której niezbędne dane numeryczne zostaną dostarczone z analizy CFD przy użyciu algorytmu opracowanego w języku APDL.
Paweł Żochowski
Wojskowy Intytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka
 
Analiza numeryczna efektywności pancerzy siatkowych do ochrony pojazdów przed pociskami z głowicą kumulacyjną (Explicite)

Według statystyk, w trwających obecnie misjach stabilizacyjnych drugą pod względem częstości występowania przyczyną śmierci żołnierzy są obrażenia wynikające z ostrzelania pojazdów pociskami z głowicą kumulacyjną. W pociskach tego typu w wyniku detonacji materiału wybuchowego formowany jest strumień kumulacyjny ciekłego metalu poruszający się z prędkością 5÷10 km/s zdolny przebić do 900 mm stali pancernej (RHA).
Jednym ze sposobów ochrony pojazdów przed tego typu pociskami są pancerze siatkowe. Pancerze te montowane są zazwyczaj w odległości ok. 30 cm od powierzchni pojazdu. Ich zadaniem jest niedopuszczenie do uformowania się strumienia kumulacyjnego poprzez realizację dwóch mechanizmów. Pierwszy polega na doprowadzeniu do zwarcia w obwodzie zapalnika pocisku dzięki czemu nie następuje detonacja materiału wybuchowego. Drugi mechanizm polega na zdeformowaniu kluczowych elementów pocisku (wkładki kumulacyjnej i materiału wybuchowego) co zaburza proces formowania strumienia  kumulacyjnego. Warunkiem wystąpienia opisanych mechanizmów jest brak kontaktu zapalnika pocisku kumulacyjnego z elementami struktury pancerza (zapalnik musi przejść przez oczko siatki).
W artykule przedstawiono analizę numeryczną prawdopodobieństwa prawidłowego zadziałania dwóch dostępnych na rynku popularnych typów pancerza siatkowego. Wyznaczono maksymalne wymiary oczek pancerzy siatkowych zapewniające zwarcie w obwodzie zapalnika pocisku PG7-WM. Analizy prowadzono dla kątów elewacji α=0÷45°. Otrzymane wyniki mogą zostać wykorzystane w celu optymalizacji geometrii pancerzy siatkowych pod względem prawdopodobieństwa ich prawidłowego zadziałania.
Artur Dziura
WABCO Polska Sp. z o.o.
 
Wyznaczanie żywotności komponentów podczas testów wibracyjnych o charakterze losowym (FEA)

Firma WABCO jako producent elementów układów bezpieczeństwa do pojazdów uzytkowych musi zapewnić ich niezawodnośc na bardzo wysokim poziomie. Jednym z elementów jej weryfikacji są testy środowiskowe, którym poddawane są produkty. Testy wibracyjne typu losowego są jednymi z najbardziej krytycznych dla produktów i wykonywane są na etapie projektu, gdy inwestycje w narzędzia i formy do wykonania komponenetów zostały już poczynione, a co za tym idzie, każda wymuszona zmiana konstrukcji  niesie za sobą ogromne koszty. Aby zapobiec takim „niechcianym” pętlom konstrukcyjnym na etapie testów rzeczywistych, każdy koncept musi przejść analogiczne testy w wirtualym świecie symulacji i obliczeń. W świecie tym koszty modyfikacji są nieporównywalnie mniejsze, dlatego zastosowanie symulacji w celu wypracowania optymalnej konstrukcji produktu jest tak isotne. Prezentacja będzie zawierać opis procedury wyznaczania żywotności na drodze symulacji i obliczeń dla testów wibracyjnych typu losowego oraz jej implementacje do jednego z produktów WABCO. Ponadto przeprowadzi ona suchaczy przez poszczególne etapy wyznaczania żywotności na testach wibracyjnych typu losowego dla wspomnianego produktu: analizę MES, wybór kryterium wytężeniowego, tworzenie funkcji transferu, profil gęstości widmowej mocy wejścia i wyjścia, obliczenia ilości cykli i odpowiadające im amplitudy, użycie wybranej metody wytrzymałość zmęczniowej i metody kumulacji uszkodzeń. Niezmiernie ważne będzie przedstawienie porównania wyników dla różnch metod obliczeń ilości cykli i odpowiadajacych im amplitud oraz zaprezentowanie wyników z testu wibracyjnego dla wybranego produktu jako weryfikacja zaprezentowanego sposobu obliczeń.
Jacek Smołka *, Michał Palacz *, Michał Haida *, Jakub Bodys *, Adam Fic *, Zbigniew Buliński *, Andrzej J. Nowak *, Krzysztof Banasiak **, Armin Hafner **
* Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska, Gliwice, Polska,
** SINTEF Energy Research, Trondheim, Norwegia
 
 
Modelowanie, walidacja i optymalizacja dwufazowego transkrytycznego przepływu dwutlenku węgla przez strumienicę w układzie chłodniczym (CFD)

W pracy zaprezentowano wyniki analizy numerycznej strumienic parowych i cieczowych w module składającym się z kilku jednostek o zróżnicowanej wydajności. Zaprojektowany moduł został zainstalowany w dwóch pilotowych komercyjnych instalacjach chłodniczych w supermarkecie na naturalny czynnik R744. Efektywne zastosowanie parowych strumienic pozwala na częściowe odzyskanie pracy rozprężania, a w przypadku cieczowych strumienic na podwyższenie parametrów w parowaczu. Oba działania prowadzą do podwyższenia efektywności energetycznej układu. Kształt układu przepływowego obu typów strumienic opracowano za pomocą oprogramowania ejectorPL. Walidację oprogramowania, które wykorzystuje równowagowy model homogeniczny zaimplementowany w komercyjnym programie CFD, przeprowadzono za pomocą pomiarów strumienia masowego dwutlenku węgla w dyszy napędowej oraz ssącej. W ostatnim etapie wykonano optymalizację geometrii obu dysz i komory mieszania dla wysokosprawnych strumienic. W efekcie uzyskano urządzenia o podwyższonej sprawności w szerokim zakresie parametrów nadkrytycznych na dolocie do dyszy napędowej.
Dominik Banat
Politechnika Łódzka
Zastosowanie programu ANSYS do analizy zniszczenia cienkościennych profili z materiału FML (FEA)

Referat stanowi podsumowanie części działalności autora w zakresie badań doświadczalnych cienkościennych konstrukcji kompozytowych. Analizie zostały poddane profile wykonane z laminatów metalowo-włóknistych (FML), które znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle lotniczym. Po wstępnym przeglądzie literatury, przeprowadzono analizę możliwości zastosowania kryteriów zniszczenia dla materiałów warstwowych. Eksperymentalne wyznaczenie stałych materiałowych i wytrzymałości na różne stany naprężenia pozwoliło na implementacje kryteriów zniszczenia w analizie numerycznej z wykorzystaniem oprogramowania Ansys. Porównanie zastosowania kryteriów zniszczenia w metodzie elementów skończonych przeprowadzono dla osiowo ściskanych profili FML typu 3/2.3 – 7 -warstwowych w stanie krytycznym i pokrytycznym. Analiza porównawcza została wykonana dla wybranych kryteriów: Tsai-Wu, Hashin’a i Puck’a, we wszystkich warstwach materiału kompozytowego. Referat omawia głównie różnice wynikające z wyboru odpowiedniego kryterium dla materiałów ortotropowych do oceny stanu zniszczenia i nośności profili cienkościennych typu FML. Analiza numeryczna z zastosowaniem wymienionych kryteriów pozwoliła także na ocenę wpływu położenia warstwy na stan naprężenia i proces zniszczenia. Składowe tensora naprężenia zostały również zastosowane dla oceny, która składowa stanu naprężenia przyczynia się w dominujący sposób do zniszczenia profilu. Warto nadmienić, że profile z materiałów typu FML są elementami usztywnienia kadłuba samolotu stąd możliwość oceny ich stateczności i nośności ma istotne znaczenie dla przemysłu.
Praca została zrealizowana w ramach grantu badawczego finansowanego przez MNiSzW, NCN Nr DEC-2012/07/B/ST8/04093.
Mariusz STĘPIEŃ*, Bogusław GRZESIK*, Krzysztof HABELOK*, Zygmunt MIKNO**
*  Politechnika Śląska, Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
** Instytut Spawalnictwa
  
Analiza rozkładu gęstości prądu i strat mocy w ramionach zgrzewarki rezystancyjnej prądu stałego (EM)

Artykuł poświęcony jest analizie rozkładu gęstości prądu oraz powstających przy jego przepływie strat mocy. Analiza strat mocy pozwala na określenie sprawności ramion zgrzewarki w zależności od ich gabarytów. Jest to szczególnie istotne w przypadku systemów mobilnych, gdzie długość ramion zgrzewarki ulega zmianie w zależności od wielkości zgrzewanego elementu. Analiza prowadzona jest w oparciu o interfejs Mechanical APDL i bazuje na geometrii 3D systemu ramion zgrzewarki. W analizie uwzględnione są dodatkowe rezystancje styku pomiędzy ramionami a elektrodami. Materiałem zgrzewanym są blachy stalowe o grubości 2 mm. W artykule przedstawiono analizę porównawczą w zakresie takich parametrów jak długość ramion zgrzewarki, odległość pomiędzy ramionami, szerokość przewodów doprowadzających prąd oraz temperatura w jakiej utrzymywany jest system chłodzący (zależna od wydajności czynnika chłodzącego). Analiza prowadzona jest przy założeniu przepływu stałej wartości prądu DC o amplitudzie 10 kA. Spadek napięcia na elemencie zgrzewanym oraz całkowity spadek napięcia w obwodzie jest wynikiem rezystancji elementów zgrzewarki. W analizie pominięto dynamiczne zmiany temperatury, a tym samym i zmian rezystancji w elemencie zgrzewanym zachodzące podczas procesu zgrzewania. Przedstawiona analiza jest fragmentem szerszej analizy systemu zgrzewania w skład którego wchodzą przekształtnik częstotliwości, transformator, prostownik wysokoprądowy i będące przedmiotem niniejszego artykułu ramiona zgrzewarki.
Artur Piekarczuk
Instytut Techniki Buowlanej
 
Przykłay analiz numerycznych w ocenie nośności i stateczności konstrukcji (FEA)

Referat przedstawia przeglądowe zagadnienia związane z numerycznym modelowaniem elementów konstrukcyjnych w budownictwie oraz wyrobów budowlanych.  Elementy konstrukcyjne stanowią  samonośne przykrycia dachowe, które wykonywane są w postaci łukowych elementów formowanych metodą walcowania na zimno za pomocą mobilnych walcarek i montowanych bezpośrednio w miejscu wytworzenia. Podstawowym problemem w opisie numerycznym jest zastosowanie odpowiednich modeli, które dostatecznie dobrze odwzorowują zachowanie się elementu przy oddziaływaniu zestawu różnych obciążeń środowiskowych (wiatr, śnieg). Do oceny poprawności modeli numerycznych opracowanych programem ANSYS zastosowano badania laboratoryjne z wykorzystaniem optycznych metod pomiarowych Digital Image Correlation (DIC). Badania porównawcze wykonano na fragmentach blach z odwzorowaniem warunków podparcia i obciążenia odpowiadającym najbardziej wytężonym odcinkom zadaszenia łukowego. Dodatkowo wyznaczono modele materiału na podstawie badań laboratoryjnych.  Wykonano także badania elementów w skali pełnowymiarowej (fragment zadaszenia o rozpiętości 12m). Drugim zagadnieniem przedstawionym w referacie jest numeryczna analiza tworzywowych zbiorników osadzanych w gruncie, służących jako przydomowe oczyszczalnie ścieków. Oczyszczalnie są wyrobem budowanym, który objęty jest normą wyrobu. W ocenie nośności oczyszczalni norma wyrobu dopuszcza stosowanie technik obliczeniowych jednak nie wskazuje dedykowanych metod obliczeń. W tym przypadku do oceny nośności oczyszczalni przyjęto numeryczne metody obliczeń programem ANSYS. W referacie wskazano sposoby modelowania zbiorników i omówiono problemy związane z zakresem obliczeń.
Mateusz Pawłucki
Flytronic Sp. z o.o.
I MIEJSCE
Optymalizacja numeryczna otunelowanego napędu śmigłowego (CFD)

Referat jest podsumowaniem przeprowadzonej optymalizacji numerycznej kształtu łopaty śmigłowej wraz z tzw. pierścieniem przyspieszającym (śmigło w dyszy Korta) o nietypowym kształcie, zastosowanych w konstrukcji bezzałogowego statku powietrznego. Przedstawione zagadnienie w głównej mierze porusza kwestię parametryzacji modelu i dwukierunkowego przesyłania informacji poprzez interfejs pomiędzy oprogramowaniem CAD oraz Ansys Workbench. W obrębie samego środowiska Ansys zaprezentowano technikę modelowania siatki hexahedralnej w oparciu o topologię hiperkostki (blocking) z użyciem odtwarzania skryptu, model numeryczny w Ansys Fluent oraz zagadnienie optymalizacji w Ansys DesignXplorer. W przypadku ostatniego narzędzia omówiono strategię optymalizacji numerycznej polegającej na wykorzystaniu algorytmów genetycznych wobec uprzednio wyznaczonej powierzchni odpowiedzi (Response Surface Optimization). Uzyskany wzrost kluczowych parametrów aerodynamicznych potwierdzono testami na hamowni i wykazano wyjątkowo dobrą korelację wyników numerycznych z eksperymentem. Przy tej okazji położono akcent na możliwości matematycznych narzędzi optymalizacji, zwłaszcza w odniesieniu do zagadnień silnie nieliniowych w połączeniu z modelem numerycznym o wysokiej jakości.
Marcin Hatłas
MESCO
 
Optymalizacja Topologiczna w Ansys Workbench

W referacie omówiono podstawy optymalizacji topologicznej oraz przedstawiono możliwości i sposób wykorzystania rozszerzenia ACT Ansys Topology Optimization. Zostały zaprezentowane przykłady przeprowadzonych optymalizacji topologicznych wraz z instrukcją ich przygotowania. Przedstawiono również analizy weryfikacyjne otrzymanych modeli.
Tomasz Kądziołka
MESCO
 
Co nowego w ANSYS Maxwell? 
Michał Neumann
MESCO
 
Analizy sprzężone w nowym środowisku ANSYS AIM 
Jacek Maj
MESCO
 
Zmiany w licencjonowaniu oprogramowania ANSYS

Zmiany w Licencjonowaniu Oprogramowania ANSYS” – Celem referatu było przybliżenie charakteru zmian w licencjach ANSYS. W wyniku akwizycji znaczących producentów oprogramowania do analiz numerycznych ANSYS umocnił swoją pozycję lidera i rozpoczął intensywny rozwój w kierunku łatwości użytkowania i funkcjonalności swoich produktów. Dziś ANSYS to nie tylko najbardziej zaawansowany kod do symulacji komputerowych ale i kompletna platforma pozwalająca na prowadzenie prac projektowych na przestrzeni wszystkich zjawisk fizycznych.
Adam Łokieć
MESCO
 
HPC – wydajność obliczeń

Przedstawiono rozwój oraz nowości w dziedzinie technologii HPC i obliczeń wieloprocesorowych w najnowszej wersji ANSYS 17.0 (SMP oraz DMP dla analiz strukturalnych oraz CFD) i porównanie ich z wersjami poprzednimi (benchmarki).   Przedstawiono również nowości z zakresu sprzętu komputerowego i ich wpływ na szybkość obliczeń numerycznych.
Bartosz Płochocki
BP Solutions
 
Raporty 3D w PDF w Ansys

Przedtsawiono możliwości tworzenia raportó w postaci plików PDF z zagnieżdźonym dynamicznym modelem 3D wprost ze środowiska ANSYS (Workbench oraz ANSYS APDL).  Projekt rozwijany w oparciu o biblioteki ACT (ANSYS Customisation Toolkit).
Tomasz Kądziołka
MESCO
 
Możliwości oprogramowania ANSYS w zakresie modelowania zagadnień elektromagnetycznych HF 
Tomasz Kądziołka
MESCO
 
Co nowego w ANSYS Maxwell? 
Łukasz Kur
Hyperbook
 
Prezentacja firmy Hyperbook 
Tomasz Gomoluch
MESCO
 
General contact w ANSYS Mechanical

Jest to nowa technologia modelowania zagadnień kontaktowych, która jest dostępna od wersji v16.0. Pozwala ona pominięcie często żmudnego etapu definicji par kontaktowych i przewidywania, które powierzchnie w dalszej części analizy mogą się zetknąć. Ta technologia daje możliwość definicji kontaktu wszystkich ciał ze wszystkimi, uwzględniając kontakt własny, według globalnych ustawień. Dodatkowo istnieje możliwość definicji specjalnego zachowania poszczególnych elementów, np. zmiana współczynnika tarcia bądź typu kontaktu. Ta technologia jest szczególnie przydatna przy dużych przemieszczeniach oraz przy skomplikowanych złożeniach.
Tomasz Czyż
MESCO
 
Badania stanowiskowe i symulacje w MES wielosieciowego pomostu bezpieczeństwa 

Warszaty jakie miały miejsce podczas Konferencji Symulacja 2016:

Optymalizacja parametryczna (FSI)
 
APDL w ANSYS Workbench
 
Analizy zmęczeniowe w ANSYS Fatigue Module

Moduł Ansys Fatigue Tool jest relatywnie prostym w użyciu narzędziem, dzięki któremu możemy szybko uzyskać informacje o trwałości naszego produktu. Fatigue Tool pracuje na wynikach już wykonanej analizy statycznej i jest dostępny wewnątrz środowiska Ansys Mechanical. Dodatkowo moduł Fatigue od wersji R17 jest dostępny w licencji Mechanical Pro i nie ma konieczności wykupienia dodatkowej licencji. W czasie warsztatów zostanie przeprowadzone krótkie wprowadzenie do teorii zmęczenia materiałów oraz zostaną przedstawione możliwości modułu Fatigue Tool.
 

Fotogaleria:


Zdjęcie grupowe: Uczestnicy SYMULACJA 2016


 

Obrady podczas SYMULACJA 2016


 

Seminarium i warsztaty podczas SYMULACJA 2016

W trakcie Konferencji Symulacja 2016, uczestnicy mieli możliwość zapoznać się również z nowinkami z zakresu rzeczywistości wirtualnej.
Firma HP (Mesco, jako preferowany partner HP) przedstawiła, prócz najbardziej popularnych stacji roboczych HP Z840, Z640 również nowości w postaci mobilnej stacji roczej HP ZBook Studio, monitora 34″ z zakrzywionym ekranem o proporcjach 21:9  HP Z34c, monitora do rzeczywistości wirtualnej HP ZVR.
Firma Blue Technology przedstawiła portfolio swoich najmocniejszych komputerów stacjonarnych oraz mobilnych z rodziny Hyperbook.
Również dzięki uprzejmości w/w firmy, uczestnicy konferencji mieli cały czas możliwość przetestowania najnowszych na rynku gogli do rzeczystości wirtualnej: Oculus Rift oraz HTC Vive.
Patronem medialnym, jak co roku, zostało czasopismo Mechanik.