» Symulacja 2004

Symulacja 2004

INFORMACJE
termin:18-20 październik 2004
miejsce:Hotel “ZAMEK w RYDZYNIE”
Rydzyna, pl. Zamkowy 1
http://www.zamek-rydzyna.com.pl/
organizator: MESco
kontakt:Anita Altdorf
tel: +48/32/768-36-36
fax: +48/32/768-36-35
e@mail
materiały:
spis referatów
fotogaleria
 

Opis

SYMULACJA 2004 była czwartym spotkaniem z cyklu Symulacja użytkowników wykorzystujących systemy symulacji komputerowej jak i osób zainteresowanych tą tematyką.

Częścią składową było zorganizowane jednodniowe seminarium połączone z warsztatami z zakresu komputerowej symulacji przepływu płynów – CFD (computational fluid dynamics).

Seminarium prowadzone było w języku angielskim przez panów: Holger Grotjans i Georg Scheuerer z ANSYS Europe.

Tematy seminarium:
CFD: Basic Introduction
Solving Problems with CFD – From Geometry to Results
Grid Generation and Flow Predictions with ANSYS CFD Tools
CFD Calculation Examples
Quality Assurance Techniques for Industrial CFD Predictions
Workshop

Referaty:

Trendy i kierunki rozwoju w ANSYS
Cyprian Gil, MESco

 Firma ANSYS niezmiennie od wielu lat jest liderem na rynku oprogramowania CAE za swój główny cel stawiając rozwój i innowacje. Ostatni okres to okres wielu zmian w tym między innymi zakup CFX, ICEM CFD, rozwój platformy Workbench. Celem niniejszej prezentacji bedzie przybliżenie kierunków rozwoju oprogramowania ANSYS.

Wpływ sposobu modelowania w metodach numerycznych zazębienia ślimakowego na dokładność rozkładu naprężeń
Henryk G. Sabiniak, Katedra Techniki Ogrzewczej i Wentylacyjnej, Politechnika Łódzka
Robert Cichowicz, Katedra Techniki Ogrzewczej i Wentylacyjnej, Politechnika Łódzka

Rozwój metod graficznych w metodach numerycznych umożliwia modelowanie tak skomplikowanych geometrycznie układów mechanicznych, jakimi są zazębienia hipoidalne, a w szczególności zazębienia ślimakowe. Dotychczas ze względu na moce obliczeniowe komputerów nie istniała możliwość odwzorowań geometrycznych tak skomplikowanych układów. Istnieje cała grupa komercyjnych programów komputerowych wykorzystujących do rozwiązań matematycznych metodę elementów skończonych, które umożliwiają analizę quasi dynamicznych zjawisk zachodzących podczas pracy przekładni zębatych. Z doświadczeń nabytych w modelowaniu geometrycznym i analitycznym zazębienia ślimakowego wynika, że wbrew potocznej opinii, aby uzyskać lepsze jakościowo wyniki wcale nie trzeba stosować gęstszego podziału na elementy skończone analizowanego rzeczywistego zazębienia. Istotą jest, aby model był możliwie najbardziej zbliżony do rzeczywistej konstrukcji. Bardzo często uzyskuje się to, przeprowadzając niejako graficznie cały proces technologiczny obróbki elementów zazębienia, tak jakby to przebiegało zgodnie z obróbką na rzeczywistych obrabiarkach.

Symulacja stanów granicznych obciążeń żurawia remontowego
Rafał Gawarkiewicz, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej

W referacie przedstawiono wybrane problemy obliczeń wytrzymałościowych dla projektowanych żurawi remontowych. Wyniki obliczeń przedkładane są UDT. Omówiono przykładowe wyniki analizy stanu naprężeń i przemieszczeń urządzenia w granicznych warunkach pracy. W analizie uwzględniono, oprócz ciężaru własnego konstrukcji, maksymalne spodziewane obciążenia spowodowane przenoszonym ładunkiem w granicznych stanach wychylenia wysięgnika. Uwzględniono także wpływ wiatru oraz siły bezwładności wywołane ruchem obrotowym. Całość analizy stanów obciążeń żurawia przeprowadzono przy użyciu programu ANSYS.

Parametrization of a turbine blade shank FEM model with APDL language for futher genetic optimization
Witold Grela, Avio Polska
Tadeusz Burczyński, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki, Politechnika Śląska w Gliwicach

The paper describes shape optimisation of a turbine blade shank with APDL language. The turbine blade shank zone with a compound fillet is a critical location where a high risk of failure exists. The APDL language was used to write a parametric turbine blade shank FEM models generator, which is basic part of evolutionary optimisation routine. Trial optimisation of the blade shank shape was performed, with a goal of blade mass reduction with stress compensation along profile circumference. Parameterisation routine and optimisation results are presented and discussed.

Dział symulacji firmy FAURECIA Fotele Samochodowe w Grójcu
Michał Prugarewicz, Faurecia

W prezentacji przedstawione są podstawowe informacje dotyczące Grupy FAURECIA, zakładu FAURECIA Fotele Samochodowe oraz Działu Rozwoju Produktu w Grójcu, jednakże główny opis dotyczy komórki symulacji numerycznych.
Przedstawiony jest zakres, oprogramowanie, metody oraz przykłady analiz wykonywanych w Grójcu.

Zastosowanie MES w procesie projektowania maszyn wyciągowych
Krzysztof Turewicz, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice

Maszyna wyciągowa stanowi jeden z najważniejszych elementów górniczego wyciągu szybowego będącego główną drogą transportu urobku, ludzi i materiałów w kopalni. Od jej stanu technicznego w dużej mierze zależy ciągłość pracy kopalni. W artykule omówiono zastosowanie nowoczesnych narzędzi CAD/CAE w procesie projektowania maszyn wyciągowych. Jednym z głównych elementów nośnych maszyny wyciągowej jest linopędnia. W artykule przedstawiono zasadę wyznaczania warunków brzegowych w zależności od rodzaju maszyny wyciągowej oraz wyniki analiz wytrzymałościowych w odniesieniu do kilku konstrukcji całej linopędni jak i ich fragmentów. Przedstawione wyniki analiz numerycznych wykonane zostały za pomocą programu MSC.Patran/Nastran.

Analiza złącz zaciskowych
Janusz Juraszek, ATH Bielsko Biała

Połączenia zaciskane są jednym ze sposobów łączenia i mocowania lin stalowych, przewodów elektroenergetycznych, przewodów hydraulicznych. Przykładowo w energetyce służą do mocowania i łączenia przewodów elektroenergetycznych, kotwiczenia uziomów, mocowania lin odciągowych słupów wysokiego napięcia. W lotnictwie stosowane są jako alternatywny sposób zakończenia linek sterowniczych. Jako inne przykłady zastosowań omawianych połączeń można wymienić dźwignice (zakończenie liny nośnej), mocowanie przewodów hydraulicznych.
W artykule przedstawiono metody analiz złącz zaciskowych przeprowadzone w systemie ANSYS.

Symulacje badań homologacyjnych taboru kolejowego
Tomasz Tomaszewski, Zakład Pojazdów Szynowych, Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa

Referat zawiera propozycje zastosowań oprogramowania symulacyjnego do standardowych badań homologacyjnych pojazdów szynowych. Omówiono podstawowe testy, jakim poddawane są pojazdy szynowe, jak również możliwości ich realizacji w wirtualnej rzeczywistości. Całość bazuje na problemach związanych z dynamiką ruchu pojazdu, bez rozpatrywania zagadnień wytrzymałości konstrukcji

Analizy dynamiczne w SolidDynamics
Adam Łokieć, MESco

W prezentacji przedstawiony zostanie nowy produkt ofercie firmy MESCO - SolidDynamics.
SolidDynamics pozwala przeprowadzić symulację działania projektowanego mechanizmu uwzględniając przy tym całą jego dynamikę oraz zjawiska t.j. m.in. grawitację, bezwładność, tarcie, sprężystość, tłumienie, kontakt zderzenia, energia układu. Przeprowadzone symulacje umożliwiają weryfikację i optymalizację układów już na etapie projektu - ograniczając tym samym ilość potrzebnych prototypów fizycznych, redukując koszty oraz czas przygotowania całego projektu oraz wprowadzenia nowego produktu na rynek. Współpracuje z popularnymi programami CAD jako moduł do zabudowy (embeded) lub jako wersja samodzielna (stand-alone).
Program współpracuje z ANSYS DesignSpace, przekazując mu dla wybranej chwili czasowej symulacji warunki brzegowe, tj. wartości, kierunki i zwroty sił i momentów.
Istnieje również mozliwość rozbudowania programu o dodatkowe biblioteki makr i funkcji oraz moduł do optymalizacji Design of Experiments.

Przegląd wybranych projektów realizowanych w Instytucie Techniki Cieplnej w dziedzinie numerycznych metod modelowania
Zbigniew Buliński, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska w Gliwicach

W referacie zaprezentowane zostały trzy wybrane projekty realizowane w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej.
Pierwszy spośród przedstawionych projektów obejmował symulację przepływu powietrza przez boks ssawny komory formowania wełny szklanej. Wykonane obliczenia ujawniły duże zawirowanie powietrza w boksie ssawnym powodujące duże problemy w samym procesie formowania wełny.
Drugi projekt obejmował analizę procesów wymiany ciepła w suchym żywicznym transformatorze trójfazowym. Z punktu widzenia prawidłowej pracy transformatora bardzo istotna jest temperatura jego uzwojeń. W pracy przeanalizowane zostały różne sposoby chłodzenia badanego transformatora, a także wpływ ewentualnych nieciągłości materiałowych żywicznej obudowy transformatora.
Trzeci z pośród przedstawianych projektów obejmuje analizę numeryczną oraz eksperymentalną walidację przepływu z powierzchnią swobodną w procesie odlewania transformatora elektrycznego. W ramach tego projektu zostało zaprojektowane i zbudowane stanowisko pomiarowe pozwalające na wykonanie i nagranie eksperymentu zalewania transformatora. Dla zbudowanego stanowiska wykonane zostały obliczenia numeryczne z wykorzystaniem komercyjnych kodów numerycznej mechaniki płynów (Computational Fluid Dynamic). Następnie porównano wyniki obliczeń z rezultatami otrzymanymi z eksperymentów.

Modelowanie procesów przepływu ciepła oraz masy w wybranych zagadnieniach praktycznych z wykorzystaniem CFD
Maciej Ginalski, Andrzej Nowak, Adam Fic, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska w Gliwicach

Referat wyróżniony przez uczestników Konferencji

Prezentowany referat składa się z dwóch zasadniczych części, z których każda stanowi odrębny przykład zastosowania nowoczesnych technik numerycznych wykorzystywanych do analizy zjawisk cieplno-przepływowych. W pierwszej części opisany został sposób budowy oraz wykorzystania modelu matematycznego zjawisk transportu ciepła oraz masy we wnętrzu inkubatora dla niemowląt. Z uwagi na złożoność procesów fizycznych występujących podczas pracy inkubatora, precyzji, przy jakiej pracują oraz uniwersalność umożliwiającą dopasowanie parametrów pracy do indywidualnych potrzeb pacjentów, stanowią one grupę urządzeń przysparzających wielu trudności w procesie projektowania. Druga część prezentacji opisuje wykorzystanie technik obliczeniowych do analizy wybranych etapów ogniowej rafinacji miedzi. W tym etapie testowane jest zastosowanie komercyjnego pakietu komputerowego do modelowania dwuwymiarowego przepływu wielofazowego, typowego dla procesu utleniania miedzi konwertorowej/blister.

Modelowanie procesu oczyszczania masy papierniczej z wtrąceń materiału adhezyjnego
Dariusz Asendrych, Instytut Maszyn Cieplnych, Politechnika Częstochowska

Praca zawiera wyniki symulacji numerycznej procesu separacji cząstek zanieczyszczeń z masy papierniczej w technologii przetwórstwa makulatury. Proces odbywający się w tzw. sortowniku rozdzielono na dwie fazy, z których pierwsza "przepływowa" zamodelowana została przy zastosowaniu komercyjnego oprogramowania CFD i dostarczyła wyników w postaci pola przepływu wymuszającego przepływ przez sito maszyny. Druga faza symulacji dotyczyła procesu deformacji i przeciskania się lepkosprężystych cząstek materiału adhezyjnego przez szczeliny sita i realizowana była przy zastosowaniu kodu ANSYS. Rezultaty obliczeń pozwoliły na powiązanie kinematyczno-geometrycznych parametrów procesu z efektywnością separacji wtrąceń oraz zaproponowanie zaleceń optymalizacyjnych.

Analiza teoretyczna przepływu cieczy lepkiej w szczelinie MHD hydrostatycznego krzywoliniowego łożyska ślizgowego
Adam Sobkowiak, Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki, Zakład Inżynierii Poczty, Akademia Rolniczo Techniczna
Jerzy Sawicki, Wydział Mechaniczny Katedra Mechaniki Stosowanej, Akademia Rolniczo Techniczna

Niekonwencjonalne łożyska hydrostatyczne przeznaczone do wymagających konstrukcji są przedmiotem badań teoretycznych i doświadczalnych od wielu lat. W pracy przedstawiono analizę teoretyczną wpływu pola elektromagnetycznego, przewodności elektrycznej ścian ograniczających przepływ i zakrzywienia powierzchni na parametry mechaniczne FHD (Ferro ? hydro ? dynamicznego) hydrostatycznego łożyska ślizgowego.
W oparciu o zasadę zachowania masy i pędu sformułowano równania opisujące przepływ w szczelinie FHD hydrostatycznego krzywoliniowego łożyska. W wyniku całkowania analitycznego otrzymano formuły określające parametry mechaniczne łożyska: moment tarcia i nośność, które zilustrowano na wykresach.

ICEM CFD – pre/post procesor
Stanisław Wowra, MESco

W ostatnim czasie znacznie wzrosło znaczenie oraz stopień zaawansowania analiz numerycznych w nauce jak i przemyśle. Wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej komputerów wzrosły możliwości przeprowadzania analiz pod wzgledem jakościowym jak i co do rozmiarów modeli. Rozwój CFD wymusił także rozwój w dziedzinie jakości i zaawansowania siatek. Zjawiska zachodzace przy sciankach (przewodzenie ciepła, lepkość) wymagaja zastosowania gęstszych siatek, symulowanie wirów, kawitacji oraz wielu innych zjawisk przepływowych powoduje wzrost wymagań stawianych programom do generacji siatek.
Materiał zawiera ogólne omówienie możliwości i prezentacje zastosowań programu ICEM CDF 5.7. Program ten jest hi-endowym pre- i post- procesorem do zastosowań CFD i FEA (MES). Perfekcyjne narzędzia oraz zaawansowane moduly pozwalają na tworzenie najbardziej skomplikowanych siatek dla szerokich zastosowań czyniąc z ICEM CFD idealny program dla zastosowań inżynierskich, gdzie jest wymagane profesionalne, wydajne i niezawodne narzędzie.