» Symulacja 2000

Symulacja 2000

INFORMACJE
termin:12 – 13 październik 2000
miejsce:Hotel ‘GRONIE’
Szczyrk
organizator: MESco
kontakt:Anita Altdorf
tel: +48/32/768-36-36
fax: +48/32/768-36-35
e@mail
materiały:
Referaty
 

SYMULACJA 2000 to pierwsze spotkanie z cyklu SYMULACJA.
Spotkanie użytkowników wykorzystujących systemy symulacji komputerowej jak i osób zainteresowanych tą tematyką.
Głównym zadaniem spotkań z cyklu Symulacja, będzie wymiana – w luźnej atmosferze – doświadczeń osób na codzień zajmujących się poruszaną na Konferencji problematyką.

Tematyka konferencji z cyklu Symulacja obejmuje nastepujące dziedziny:
statyka, dynamika, kinematyka, termodynamika, mechanika płynów, pola elektromagnetyczne, wtrysk tworzyw sztucznych, budownictwo, zmęczenie materiałów,virtual prototyping, metoda elementu skończonego, multibody dynamicsZaprezentowane zostały również nowości dotyczące oprogramowania:
ANSYS, LS-DYNA, ADAMS, nCode

Referaty:

Modelowanie układów mechanicznych z niepewnymi parametrami
Andrzej Pownuk
Wydział Budownictwa, Katedra Mechaniki Teoretycznej, Politechnika Śląska w Gliwicach

Wszystkie parametry układów mechanicznych są znane z pewną dokładnością. W przypadku gdy posiadamy precyzyjne informacje o ich wartościach, to do obliczeń należy zastosować metody deterministyczne. Istnieją sytuacje, w których znamy jedynie losowe charakterystyki parametrów układów mechanicznych. W takim przypadku należy zastosować metody probabilistyczne. Jeśli nie dysponujemy wystarczającą ilością informacji do określenia losowych charakterystyk, to do modelowania należy wykorzystać nowe metody modelowania matematycznego. W pracy zaproponowano wykorzystanie tolerancji oraz zbiorów rozmytych do opisu niepewności parametrów. Podczas obliczeń wykorzystano program ANSYS.


Analiza wytrzymałości zdeformowanego rurociągu na podstawie badań tłokiem inteligentnym
Leszek Dąbrowski,
Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny
Paweł Raczyński, Józef Lubkiewicz,
Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury, Zakład Gdańsk

Punktem wyjścia obliczeń przedstawionych w referacie są zarejestrowane wyniki badań tłokiem inteligentnym zdeformowanego odcinka rurociągu. Celem jest określenie przyczyn deformacji, ocena bezpieczeństwa rurociągu w czasie rozwoju deformacji oraz ocena poprawy tego bezpieczeństwa w wyniku różnych wariantów remontu. Referat przedstawiano już na konferencji Zarządzanie Ryzykiem w Eksploatacji Rurociągów 2000 w Płocku, przedstawiając głównie możliwości metody i wyniki obliczeń. Poniżej koncentrujemy się na problemach obliczeniowych.


Zastosowania pakietu ADAMS w edukacji inżynierów mechaników
Janusz Frączek, Marek Wojtyra,
Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

Dokonany w ostatnich latach postęp w dziedzinie modelowania i symulacji układów mechanicznych daje inżynierom nowe narzędzia do syntezy i analizy konstrukcji. Na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa w Politechnice Warszawskiej nowoczesne narzędzia obliczeniowe wykorzystywane są do wspomagania procesu dydaktycznego. W pracy przedstawiono zakres zagadnień nauczanych na zajęciach poświęconych metodzie układów wieloczłonowych oraz wykorzystanie pakietu ADAMS do ich ilustracji. Studenci wyższych lat studiów wykonują prace przejściowe i dyplomowe, stosując oprogramowanie ADAMS w połączeniu z MATLAB-em, ANSYS-em i innymi pakietami. Przedstawiono przykłady wykonanych przez studentów prac, wykorzystujących pakiety ADAMS, MATLAB i ANSYS.


Analiza dynamiczna chodu ludzkiego z zastosowaniem pakietu ADAMS
Marek Wojtyra
Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

Praca przedstawia trójwymiarowy model symulacyjny chodu człowieka, zbudowany za pomocą pakietu ADAMS. Struktura kinematyczna nóg modelu odpowiada strukturze nóg człowieka, górne partie tułowia modelowane są w sposób uproszczony. Model uwzględnia zagadnienia uderzenia, tarcia i polizgu towarzyszące kontaktowi stóp z podłożem. Rozwiązywane jest zadanie proste mechaniki; pochodzące z pomiarów chodu człowieka parametry kinematyczne ruchu stanowią wielkości zadane dla układu sterowania stabilizującego ruch. Sterowanie polega na dokonywaniu niewielkich korekt wielkości zadanych, mających na celu przeciwdziałanie upadkowi.


Synteza kinematyczna i analiza dynamiczna manipulatora o strukturze klatkowej
Janusz Frączek
Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

Analizowany manipulator powstaje poprzez łączenie jednakowych segmentów o ruchliwości wynoszącej 2. Każdy z segmentów jest mechanizmen przestrzennym składającym się z n członów sztywnych, połączonych parami obrotowymi i parami typu ‘kula w rurze’. Właciwoci kinematyczne manipulatora silnie zależą od przyjętych wymiarów członów oraz od liczby połączonych segmentów. Przeprowadzono syntezę kinematyczną manipulatora, wykorzystując pakiet ADAMS i zawarte w nim metody optymalizacyjne. Dokonano także analizy dynamicznej, uwzględniając występowanie sił tarcia.


Wybrane przykłady zastosowania programu ANSYS do obliczeń pól elektromagnetycznych i pól sprzężonych
Grzegorz Ombach,
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Elektryczny, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej

W trakcie referatu zostaną zaprezentowane wybrane przykłady zastosowania programu ANSYS do obliczania pól elektromagnetycznych i pól sprzężonych. Ponadto zostaną przedstawione zalety stosowania w/w programu do obliczania tego typu problemów. Wybrane przykłady zastosowania programu ANSYS do obliczania zagadnień związanych z polem elektromagnetycznym i polem sprzężonym zostały zaczerpnięte z badań prowadzonych przez autora podczas realizacji pracy doktorskiej w latach 1996 do 2000, w której głównym narzędziem był pakiet ANSYS. Podczas referatu autor zaprezentuje możliwości obliczeniowe programu ANSYS w oparciu o analizę transformatora wysokiej częstotliwości, która jako reprezentatywna ze względu na złożoność zjawisk w niej występujących, np. zjawisko zbliżenia prądu, zjawisko wypierania prądu, pętla histerezy w materiałach ferromagnetycznych, stanowi doskonały przykład zastosowania w/w programu.
Prezentacja zawierać będzie analizę pola magnetycznego, pola elektrostatycznego oraz analizę sprzężoną tj. symulator obwodowy z polem magnetycznym oraz sprzężenie pomiędzy polem magnetycznym i temperaturowym. Na zakończenie zostaną przedstawione wnioski, w których autor podzieli się własnymi spostrzeżeniami wynikającym z czteroletniego okresu użytkowania oprogramowania ANSYS.


Wpływ rozkładu pola elektrostatycznego na ruch cząstek lakieru w systemie malowania elektrostatycznego
Dariusz Gabryś
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Elektryczny, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej

Temat referatu związany jest z poprawieniem parametrów podczas malowania elektrostatycznego pojazdów, a konkretnie z rozpryskiwaniem się materiału malarskiego i jego dużymi stratami. Usprawnienia systemu malowania elektrostatycznego dokonano poprzez odpowiednie ukształtowanie pola wewnątrz kabiny lakierniczej w wyniku wprowadzenie dodatkowych ekranów. Przed fizycznym wprowadzeniem ekranów do kabiny przeprowadzona została analiza komputerowa w celu potwierdzenia analizy teoretycznej. Analiza została przeprowadzona za pomocą programu ANSYS w wymiarze 3D. Wyniki analizy przedstawione zostały w postaci plików graficznych pokazujących rozkład pola wewnątrz kabiny oraz ruch cząstki materiału malarskiego przed i po wprowadzeniu ekranów elektrostatycznych.


Analiza konstrukcji spawanych zbiorników ciśnieniowych za pomocą MES w celu przeprowadzenie skutecznego zabiegu odprężania mechanicznego
Marian Szubryt
Gliwice, Instytut Spawalnictwa, Zakład Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wyznaczania obszarów koncentracji naprężeń i odkształceń w połączeniach włazów zbiorników ciśnieniowych jako miejsc szczególnie narażonych na występowanie pęknięć kruchych. Analizę wykonano przy zastosowaniu metody elementów skończonych (MES, program Ansys).
Celem pracy było stwierdzenie przydatności MES przy kwalifikowaniu zbiorników ciśnieniowych do odprężania mechanicznego, które może być stosowane w zamian za obróbkę cieplną (wyżarzanie odprężające) po spawaniu zbiorników ciśnieniowych.