Szukaj Logowanie Kontakt

kalendarz bg

Modelowanie materiałów sypkich w oprogramowaniu Rocky DEM

Kurs podstawowy. Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami modelowania materiałów sypkich w oprogramowaniu Rocky DEM.

 
Czas trwania:
1 dzień
 
Cena za osobę:
Cena standardowa:  1000 PLN netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS:  800 PLN netto
Pracownicy wyższych uczelni:  800 PLN netto
Studenci:  500 PLN netto
Poziom:
Podstawowy
 

Cel kursu:

W trakcie szkolenia, uczestnik nabędzie wiedzę związaną z zagadnieniami teoretycznymi analiz materiałów sypkich, z wykorzystaniem podejścia DEM. Uczestnik będzie mógł samodzielnie poruszać się w programie, pozna definicje domeny oraz parametrów materiałowych. Dodatkowo podczas kursu uczestnik zapozna się z definicją dowolnego kształtu cząstek, sposobu interakcji cząstka-cząstka oraz cząstka-ściany domeny. Uczestnik kursu uzyska wiedzę dotyczącą ustawień przebiegu symulacji oraz obróbki i analizy otrzymanych wyników.

Po kursie uczestnik będzie mógł samodzielnie przeprowadzić analizę materiału sypkiego oraz podstawową umiejętność wykorzystania wyników symulacji DEM do analiz FEM oraz jedno i dwu-kierunkowego sprzężenia z analizą CFD z wykorzystaniem środowiska ANSYS Workbench.

Szczegółowe informacje o usłudze:

W trakcie kursu uczestnik posiądzie wiedzę teoretyczną dotyczącą zjawisk związanych z analizą materiałów sypkich. Dodatkowo, uczestnik będzie miał możliwość wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w trakcie praktycznych ćwiczeń, gdzie zdobędzie umiejętność obsługi programu wystarczającą do dalszej, samodzielnej pracy; zaobserwuje wpływ parametrów opisujących materiał oraz przebieg symulacji na wynik symulacji. Uczestnik po kursie osiągnie wiedzę z dostępnych metod analizy wyników oraz ich dalszego wykorzystania, która jest niezbędna do pracy z oprogramowaniem.

Szczegółowe informacje o usłudze:

Kurs podstawowy skierowany jest dla użytkowników oprogramowania bez nabytej wcześniej wiedzy oraz bez doświadczenia w symulacji materiałów sypkich, chcących rozszerzyć swoją wiedzę o dostępne w programie Rocky DEM modele kruszenia, adhezji oraz elastyczności cząstek.

Program:
 1. Wstęp teoretyczny oraz zagadnienia podstawowe:
 • Omówienie metody DEM, stosowanych modeli
 • Struktura programu
 • Zarządzanie projektem
 • Definicja domeny
 • Definicja parametrów materiału
 • Wykonywanie obliczeń
 • Obróbka wyników
 1. Kształt i typ cząstek:
 • Definicja kształtu i rozmiaru cząstki
 • Definicja elastyczności cząstek
 • Wpływ parametrów cząstek na wynik symulacji
 1. Zużycie powierzchni i analizy strukturalne (FEM):
  • Modelowanie zjawiska erozji
  • Eksport naprężeń do środowiska ANSYS
 2. Rozdrobnienie:
  • Modele rozpadu cząstek
  • Rozkład drobin
  • Analizy spektralne
 3. Analizy sprzężone CFD-DEM
  • Analizy jedno-kierunkowe
  • Analizy dwu-kierunkowe

Szczegóły wydarzenia

Data rozpoczęcia wydarzenia 10-12-2019 9:00
Data zakończenia wydarzenia 10-12-2019 17:00
Maksymalna ilość osób 10
Cena za osobę 1,000.00 PLN
Lokalizacja Aleja Legionów 4, 41-902 Bytom