Dzięki przejęciu wiodących producentów oprogramowania do analiz zjawisk elektromagnetycznych i projektowania układów półprzewodnikowych takich jak ANSOFT (2008r, za ponad 823mln $), Dellcross (2015r, kwota tajna)  i APACHE (2011r, za 314mln $) ANSYS stał się największym graczem w tej dziedzinie symulacji komputerowej. Systematyczna integracja z platformą ANSYS Workbench dodatkowo wzmocniła pozycję zakupionych technologii i poszerzyła dotychczasowe możliwości oprogramowania ANSYS.

DLACZEGO SYMULACJA?

Ciągły rozwój technologii powoduje, że produkty konsumenckie i przemysłowe posiadają coraz większą funkcjonalność, a co za tym idzie bardziej złożoną architekturę. Implementacja układów scalonych, w jak do tej pory prostych konstrukcjach, zwiększa walory użytkowe, ale równocześnie komplikuje proces projektowy produktu. Silnik samochodowy, żarówka czy telefon to obecnie urządzenia wyposażone w skomplikowane systemy elektroniczne lub elektromechaniczne wyposażone w układy zasilania, sterowania, a także urządzenia pomiarowe lub diagnostyczne.

Bez zastosowania symulacji komputerowej nie da się przewidzieć jaki wpływ na działanie układu elektronicznego ma otoczenie lub zastosowanie nowych komponentów – zarówno elektronicznych jak i mechanicznych. Badania na prototypach są kosztowne i nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do wymaganych zmian. Dlatego konieczne jest stosowanie symulacji komputerowej i to nie tylko poszczególnych elementów ale również kompletnych systemów (System Level Simulation).

ANSYS posiada obecnie najszerszą gamę narzędzi do symulacji zjawisk elektromagnetycznych na rynku.

 

Tabela możliwości modułów elektromagnetycznych ANSYS

 

 

Zamów wersję testową wybranych modułów ANSYS

 

 

 

ANSYS ANSOFT


Firma ANSOFT została zakupiona przez ANSYS na początku 2009 r. w ten sposób ANSYS zyskał nową grupę wyspecjalizowanych narzędzi do analiz elektromagnetycznych, układów elektrycznych i sterowania oraz symulacji pól sprzężonych.
 


Wśród dostępnych programów, o które poszerza ANSOFT rodzinę ANSYS warto wymienić:

 • HFSS
 • ANSOFT Designer
 • MAXWELL
 • Maxwell Circuit Editor
 • SIMPLORER
 • OPTIMETRICS
 • PExprt
 • RMxprt
 • ANSOFT Links ECAD
 • ANSOFT Links MCAD

 

Wszystkie moduły ANSYS EM integruję się ze środowiskiem ANSYS - narzędziem do analiz sprzężonych pól fizycznych. Między innymi umożliwia symulację rozkładu temperatury i naprężeń wynikającą z przepływu prądu, oraz symulację ruchu pod działaniem sił elektromotorycznych. Współpracujące z MAXWELL, jak i HFSS. Ansys zastępuje ePhysics.

 


 

HFSS

Narzędzie do symulacji pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości (rzędu MHz i więcej), falowodów, urządzeń mikrofalowych, anten, RF MEMS i RFIC. Wysoka dokładność analizy zapewniona jest przez użycie pełnofalowego sformułowania elementów skończonych oraz automatyczny, adaptacyjny algorytm generacji siatki. Umożliwia to stosowanie rozmiarów siatki o znacznie większych rozmiarach niż długość fali przy jednoczesnej minimalizacji błędu.

 

 ANSOFT Designer

Wysokowydajny system projektowania i weryfikacji układów wysokiej częstotliwości RF, złożonych układów analogowych oraz pakietów i płytek IC. Stanowi doskonałe wsparcie dla pozostałych technologii ANSOFT tj. HFSS, Q3D Extractor oraz SIwave. To przyjazne narzędzie udostępnia między innymi funkcje przygotowania i edycji schematów, automatycznego tworzenia list sieci połączeń oraz zaawansowane metody wizualizacji oraz analizy wyników.
 

 MAXWELL

Oprogramowanie do modelowania zagadnień związanych z polami elektromagnetycznymi niskiej częstotliwości, oparte na równaniach Maxwella. Pozwala na projektowanie i analizowanie dwu- i trójwymiarowych układów elektromagnetycznych i elektrycznych, z uwzględnieniem efektu naskórkowego, zbliżenia czy prądów wirowych. Dodatkowe, unikalne możliwości odwzorowania przemieszczenia elementów umożliwiają bardzo rzeczywistą symulację urządzeń takich jak silniki, siłowniki, transformatory, głowice zapisu R/W, elektromagnesy i in. Kluczową zaletą ANSYS Maxwell jest jego zautomatyzowany proces rozwiązywania, w którym wymagane jest jedynie określenie geometrii, właściwości materiałów i żądanych parametrów. Zawiera narzędzie do modelowania geometrii w oparciu o prymitywy geometryczne oraz algebrę Boole'a. ANSYS Maxwell jest w stanie automatycznie wygenerować siatkę dla rozwiązywanego zagadnienia. Dodatkowo istnieje możliwość parametryzacji danych wejściowych, wprowadzania własnych baz materiałowych oraz obliczania dodatkowych wielkości za pomocą polecenia Fields Calculator.

 


ANSYS Maxwell dysponuje 6 solverami, w zależności od charakteru rozwiązywanego problemu:

 • stałe pole magnetyczne (magnetostatic) - statyczne zewnętrzne pola magnetyczne (pochodzące od prądów stałych) oraz magnesy trwałe. Solver służący do obliczeń natężenia pola magnetycznego, indukcji magnetycznej, gęstości prądu oraz sił, momentów obrotowych i indukcyjności w konstrukcjach z materiałów zarówno liniowych, jak i nieliniowych.
 • moduł uwzględniający prądy wirowe (eddy current) - przeznaczony do oscylujących zewnętrznych pól magnetycznych oraz zmiennych pól wywołanych prądem AC. Obliczenia wykonywane są dla stanu stacjonarnego z uwzględnieniem efektu zbliżenia, a także zjawiska naskórkowości.
 • zmienne pole magnetyczne (transient magnetic) - zmienne pola magnetyczne wywołane przez zmienne w funkcji czasu, położenia bądź prędkości źródła elektryczne lub magnesy trwałe. Rotacyjne lub translacyjne efekty ruchu mogą być uwzględniane w symulacji. Obliczenia mogą być wykonywane zarówno dla materiałów liniowych, jak i nieliniowych. Ponadto istnieje możliwość użycia zewnętrznego obwodu elektrycznego (np. Maxwell Circuit Editor) lub schematu Simplorera. Moduł uwzględnia efekt zbliżenia, a także zjawisko naskórkowości.
 • stałe pole elektryczne (electrostatic) - statyczne pola elektryczne pochodzące od napięć stałych bądź ładunków elektrycznych. Solver wylicza potencjał elektryczny, a następnie natężenie pola elektrycznego, siły, momenty obrotowe i pojemności tylko dla materiałów liniowych.
 • prąd stały (DC conduction) - moduł obliczający napięcie, natężenie pola elektrycznego, gęstość prądu oraz prądy wzbudzenia. Istnieje możliwość dodania izolacji do symulacji i obliczeń (w 3D).
 • prąd przemienny (AC conduction; transient electric) - zmienne pola elektryczne wywołane zmiennym w czasie napięciem, rozkładami ładunków lub prądem wzbudzenia.


Maxwell Circuit Editor

ANSYS Maxwell pozwala na prowadzenie obliczeń równoległych oraz dodatkowo wzbogacony jest w narzędzie do projektowania obwodów Maxwell Circuit Editor z wbudowanymi bibliotekami elementów. Z kolei sprzężenie go z programem SIMPLORER, pozwala na znaczne skrócenie czasu obliczeń przy modelowaniu skomplikowanych układów elektromagnetycznych i elektrycznych. Ponadto jest w pełni zintegrowany ze środowiskiem Workbench. Wszystkie te elementy przekładają się na wymierne korzyści finansowe (jakość, cena produktu finalnego) oraz poprawiają konkurencyjność firmy.

 

 SIMPLORER

System symulacji sterowania obsługujący wiele domen fizycznych na raz. Dysponuje unikalnymi możliwościami łączenia elementów sterowania (elektryczych i mechanicznych) z symulacjami MBS, MES i CFD oraz modelami redukowanymi ROM. Współdziała między innymi z systemami symulacji ANSYS Structural, IceBoard, Maxwell, HFSS, ANSYS RigidDynamic czy CFX. Simplorer pozwala analizować wszystkie aspekty systemów dużej skali, od szczegółowej analizy podzespołów do wydajności systemu, w jednym wirtualnym środowisku projektowania. Posiada narzędzia wspomagające redukcję stopni swobody i ekstrakcję charakterystyk, jak i pluginy bezpośrednie do środowisk symulacji. Unikalne możliwości analizy czułości, sprawności, sekwencji zdarzeń, wpływu zakłóceń, analizy harmonicznej oraz statystycznej wraz z możliwością użycia skryptów (Java i in.) oraz modeli zbudowanych w wielu popularnych systemach (np. Matlab, MathCad, Simulink, C++ itp.) stanowi prawdziwą gratkę dla każdego automatyka i elektronika. Przyjazny interfejs wraz z bogatą biblioteką funkcji jest dodatkowym atutem tego uniwersalnego oprogramowania.

 OPTIMETRICS

Rozszerzenie udostępniające narzędzia optymalizacyjne dla MAXWELL, HFSS oraz SIMPLORER. Pozwala na operacje na geometrii i parametrach symulacji. Narzędzie to wyposażono między innymi w metody optymalizacji gradientowej, genetycznej i wektorowej, a także narzędzia poszukiwania wzorców oraz statystyki MonteCarlo i SAE

PExprt

służy do projektowania, modelowania i analizy urządzeń w fazie koncepcyjnej. W przypadku transformatorów czy cewek ANSYS PExprt określa wielkość rdzenia i in. parametrów, dzięki czemu użytkownik wstępnie może ocenić indukcję magnetyczną w rdzeniu i rozkład gęstości prądu w uzwojeniach. Odpowiednik modelu może być tworzony automatycznie w rzeczywistym obwodzie za pomocą ANSYS Simplorer. Wszystko to pomaga uzyskać optymalną niezawodność i wydajność, a także eliminuje wiele iteracji prototypowania.

RMxprt

oparte na szablonach narzędzie do projektowania maszyn elektrycznych i generatorów. Wraz z Maxwell, RMxprt tworzy naprawdę wyjątkowe połączenie oprogramowania służącego zaspokojeniu popytu rynkowego na wyższą wydajność oraz niższe koszty maszyn. RMxprt może obliczyć wydajność maszyn, dokonać wstępnych decyzji zmiany rozmiaru, a setki "what if?" analizuje w ciągu kilku sekund. RMxprt może automatycznie skonfigurować pełny projekt 2D/3D Maxwell, w tym geometrię, materiały czy warunki brzegowe.

 

ANSOFT Links ECAD

umożliwia współpracę z wieloma systemami do tworzenia budowy układów elektrycznych. Między innymi są to: Cadence Allegro, Cadence SiP Digital/RF, Cadence Virtuoso, Mentor Graphics Board Station, Mentor Graphics Board Station XE/RE, Mentor Graphics Expedition, Mentor Graphics PADS Layout, Zuken CR-5000 Board Designer, Sigrity UPD.

ANSOFT Links MCAD

łącza do popularnych systemów CAD: SAT, DXF, STEP, IGES, Pro/E, AutoCAD, PLM NX, ACIS, ANSYS Mechanical, CATIA V4/V5, Parasolid.

 

 

{swf width="500" height="320"}ansys/electronics-revolution{/swf}