Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

Sieć Otwartych Innowacji to unijny projekt którego celem jest budowanie kultury innowacji w Polsce. Projekt ma za zadanie wsspierać małe i średni przedsiębiorstwa w transferze i rozwoju technologii.  Agencja Rozwoju Przemysłu dofinansowuje zakup innowacyjnych rozwiązań, których dawcami mogą być podmioty z całego świata.

Dla kogo:

Wsparcie przeznaczone jest dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Minimalna wartość nabywanej technologii: 100.000 PLNstart rakiety 172246
 • Maksymalna wartość nabywanej technologii: bez ograniczeń
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 200.000 EUR
 • Maksymalny poziom dofinansowania: od 30% do 70% kosztów nabycia technologii, zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej na lata 2014-2020.

Na co?

 • Granty na usługi doradcze
 • Usługi doradcze o charakterze technologicznym
 • Usługi doradcze o charakterze prawnym i prawno-patentowym
 • Usługi doradcze w zakresie wyceny technologii
 • Granty na transfer technologii
 • Umożliwiają częściowy zwrot kosztów zakupu licencji, patentu lub know-how rozwiązania, dzięki któremu przedsiębiorcy stają się bardziej konkurencyjni i zwiększają swoją produktywność.

Rodzaje praw do nabywanej technologii, na które można otrzymać grant:

 • patenty lub zgłoszenia patentów;
 • wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych;
 • wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych;
 • prawa autorskie do utworów stanowiących oprogramowanie, z wyłączeniem praw autorskich do utworów stanowiących oprogramowanie do obsługi działalności administracyjnej lub organizacyjnej Wnioskodawcy (w tym w szczególności oprogramowania biurowego, oprogramowania księgowego, systemów operacyjnych komputerów osobistych, itp.);
 • prawa do chronionych odmian roślin;
 • topografia układów scalonych;
 • know-how.

WYMOGI:

 • Technologia stanowiąca innowację produktową lub procesową, minimum na poziomie TRL 7
  Poziom TRL (czyli Technology Readiness Level) służy do określenia gotowości technologicznej danego rozwiązania. Gotowość technologiczna to nic innego jak etap rozwoju projektu z szeroko rozumianej branży technologicznej.
 • TRL 7 – Dokonano demonstracji prototypu systemu w otoczeniu operacyjnym
 • Innowacja obecna na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata oraz na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat;
 • Przedmiot projektu wpisuje się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji; (lista KIS na stronie www.gov.pl);
 • Dofinansowanie nabycia technologii na warunkach rynkowych od dawcy niepowiązanego kapitałowo, osobowo bądź faktycznie;
 • Trzyletni okres trwałości rezultatów projektu;


Nabór wniosków:

• ciągły do końca roku 2019, podzielony na miesięczne rundy;

Organizator: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Infolinia SOI: +48 22 695 37 88
e-mail: soi@arp.pl

Oficjalna strona Sieci Otwartych Innowacji