Spis treści

 

 

ANSYS Mechanical

W licencji możliwa jest analiza złożeń z kontaktem liniowym i nieliniowym, także z uwzględnieniem tarcia i delaminacji. Ponad to, , dzięki funkcją użytkownika, współczynniki tarcia mogą być uzależnnione od dowolnej zmiennej np. lokalnego nacisku lub temperatury.

Produkt przeznaczony jest do modelowania zarówno konstrukcji powłokowych, belkowych jak i bryłowych. Dla wszystkich typów elementów udostępnia teorię drugiego rzędu pozwalając na analizę z uaktualnianiem macierzy sztywności. Licencja pozwala na analizę złożeń układów zarówno w płaskich stanach jak i w pełni trójwymiarowych. Dostępne są narzędzia do tworzenia nowych modeli materiałów, elementów, modeli tarcia, wprowadzenia stanu początkowego odkształceń, naprężeń, uwzględnienie wpływu rozkładu temperatury na wyniki analiz mechanicznych wraz z uzależnieniem danych materiałowych od temperatury oraz kontroli błędu rozwiązania typu h i p. (nie można wyznaczać przepływu ciepła, a jedynie zadać niejednorodny stan termiczny jako warunek początkowy). Możliwe jest uwzględnienie efektów nieliniowości geometrycznych i materiałowych zarówno dla elementów powłok, belek jak i brył.  Do symulacji niezwykle dużych i złożonych konstrukcji w warunkach dynamiki przy ograniczonych możliwościach komputera możliwe jest użycie metody superelementów i dekompozycji postaci modalnych.

Licencja ta daje również bardziej zaawansowane opcje dla tworzenia siatek i modelowania na poziomie elementów skończonych. Structural pozwala wykorzystać pełną funkcjonalność obu środowisk, zarówno ANSYS Workbench jak i ANSYS GUI, dzięki temu lepiej panować nad trudnymi nieliniowymi analizami.

Warto tu wspomnieć, że tak zaawansowane możliwości ANSYS Structural dały podstawę do stworzenia specjalnego modułu przeznaczonego dla budownictwa CivilFEM. Poszerza on możliwości ANSYS Structural między innymi o bazę materiałów budowlach, gruntów jak i kształtowników, normy budowlane oraz kratery do analizy budowy mostów, budynków czy tuneli.

 

 

Jest to najwyższa jak i najbardziej zaawansowana licencja mechaniczna ANSYS. Łączy ona swoimi możliwościami wszystkie wcześniej wymienione licencje Professional NLT oraz Structural, dodatkowo uzupełniając je o analizy elektryczne, piezoelektryczność, akustykę oraz pełniejsze wsparcie pól sprzężonych. Prócz powyższego, licencja udostępnia szereg dodatkowych modułów np. dla podziału na elementy skończone MultiZone, Cartezian czy Path Independent, specjalne typy elementów do analiz mechanicznych sprzężonych z cieczą pozwalające na modelowanie płynu w zbiorniku lub w warstwie olejowej np Fluid136, materiałów porowatych z cieczą CPT212, elementy do analizy osiowosymetrycznej z wymuszeniem harmonicznym, elementy obwodów elektrycznych CIRCU, nowe elementy sprzężone rodziny 2XX, oraz dynamikę brył sztywnych i podatnych wraz z metodami redukcji stopni swobody CMS i Guyan.

 
Przykład:
 

Dzięki tak zaawansowanym możliwościom, ANSYS Mechanical jest zdolny do przeprowadzenia najbardziej wyszukanych analiz dla inżynierii mechanicznej i inżynierii powierzchni. Przykładowo umożliwa analizowanie pełnego procesu spawania, wraz z uwzględnieniem powstawiania spoiny, naprężeń spawalniczych oraz deformacji po spawaniu (przykładowo moduł CAD-FEM Virtual Welding Shop bazuje na tej licencji). Można przeprowadzić analizę aktywnego tłumienia drgań w zawieszeniu modelując pojazd i przetworniki piezoelektryczne, możliwa jest symulacja końcówek do ultradźwiękowego spawania polimerów wraz z uwzględnieniem wydzielanego podczas tarcia i odkształcenia ciepła, układów MEMS, procesu uszkodzenia termomechanicznego kadzi stalowniczych w kolejncyh cyklach pracy, rurociągów elektrowni atomowych w których istnieje możliwość wyboczenia na skutek pełzania, dynamiki głowic dysków twardych itp.

Możliwości badania wirtualnych prototypów zawarte w ANSYS Mechanical wykorzystywane są przez szereg instytucji jak i w wielu gałęziach przemysłu. ANSYS Mechanical używany jest w przemyśle samochodowym, lotniczym, energetycznym, kolejowym, stoczniowym, wojskowym, przy produkcji maszyn, w budownictwie itp.

 zawalenie ramy - nieliniowe sprężysto-plastyczne wyboczenie ramy