Spis treści


Analizy sprzężone

ANSYS Maxwell dzięki integracji w środowisku ANSYS Workbench umożliwia wykonywanie analiz sprzężonych z wykorzystaniem modułów mechanicznych oraz przepływowych ANSYS umożliwiając wykonywanie m.in. analiz termo-elektryczno-mechanicznych. Analizy sprzężone pozwalają użytkownikowi jeszcze lepiej poznać zjawiska towarzyszące przepływowi prądu jak np. zmiana konduktywności materiału pod wpływem wzrostu temperatury, naprężenia i odkształcenia związane ze wzrostem temperatury, nagrzewanie indukcyjne wskutek indukowania się prądów wirowych:

  • elektromagnetyczno-mechaniczna
  • elektromagnetyczno-przepływowa
  • elektromagnetyczno-mechaniczno-przepływowa
  • elektromagnetyczno-mechaniczna dynamiczna

  

 

Maxwell Circuit Editor

ANSYS Maxwell pozwala na prowadzenie obliczeń równoległych oraz dodatkowo wzbogacony jest w narzędzie do projektowania obwodów Maxwell Circuit Editor z wbudowanymi bibliotekami elementów. Z kolei sprzężenie go z programem SIMPLORER, pozwala na znaczne skrócenie czasu obliczeń przy modelowaniu skomplikowanych układów elektromagnetycznych i elektrycznych. Ponadto jest w pełni zintegrowany ze środowiskiem Workbench. Wszystkie te elementy przekładają się na wymierne korzyści finansowe (jakość, cena produktu finalnego) oraz poprawiają konkurencyjność firmy.

 

 


MAXWELL

Oprogramowanie do modelowania zagadnień związanych z polami elektromagnetycznymi niskiej częstotliwości, oparte na równaniach Maxwella. Pozwala na projektowanie i analizowanie dwu- i trójwymiarowych układów elektromagnetycznych i elektrycznych, z uwzględnieniem efektu naskórkowego, zbliżenia czy prądów wirowych. Dodatkowe, unikalne możliwości odwzorowania przemieszczenia elementów umożliwiają bardzo rzeczywistą symulację urządzeń takich jak silniki, siłowniki, transformatory, głowice zapisu R/W, elektromagnesy i in. Kluczową zaletą ANSYS Maxwell jest jego zautomatyzowany proces rozwiązywania, w którym wymagane jest jedynie określenie geometrii, właściwości materiałów i żądanych parametrów. Zawiera narzędzie do modelowania geometrii w oparciu o prymitywy geometryczne oraz algebrę Boole'a. ANSYS Maxwell jest w stanie automatycznie wygenerować siatkę dla rozwiązywanego zagadnienia. Dodatkowo istnieje możliwość parametryzacji danych wejściowych, wprowadzania własnych baz materiałowych oraz obliczania dodatkowych wielkości za pomocą polecenia Fields Calculator.

 


ANSYS Maxwell dysponuje 6 solverami, w zależności od charakteru rozwiązywanego problemu:

  • stałe pole magnetyczne (magnetostatic) - statyczne zewnętrzne pola magnetyczne (pochodzące od prądów stałych) oraz magnesy trwałe. Solver służący do obliczeń natężenia pola magnetycznego, indukcji magnetycznej, gęstości prądu oraz sił, momentów obrotowych i indukcyjności w konstrukcjach z materiałów zarówno liniowych, jak i nieliniowych.
  • moduł uwzględniający prądy wirowe (eddy current) - przeznaczony do oscylujących zewnętrznych pól magnetycznych oraz zmiennych pól wywołanych prądem AC. Obliczenia wykonywane są dla stanu stacjonarnego z uwzględnieniem efektu zbliżenia, a także zjawiska naskórkowości.
  • zmienne pole magnetyczne (transient magnetic) - zmienne pola magnetyczne wywołane przez zmienne w funkcji czasu, położenia bądź prędkości źródła elektryczne lub magnesy trwałe. Rotacyjne lub translacyjne efekty ruchu mogą być uwzględniane w symulacji. Obliczenia mogą być wykonywane zarówno dla materiałów liniowych, jak i nieliniowych. Ponadto istnieje możliwość użycia zewnętrznego obwodu elektrycznego (np. Maxwell Circuit Editor) lub schematu Simplorera. Moduł uwzględnia efekt zbliżenia, a także zjawisko naskórkowości.
  • stałe pole elektryczne (electrostatic) - statyczne pola elektryczne pochodzące od napięć stałych bądź ładunków elektrycznych. Solver wylicza potencjał elektryczny, a następnie natężenie pola elektrycznego, siły, momenty obrotowe i pojemności tylko dla materiałów liniowych.
  • prąd stały (DC conduction) - moduł obliczający napięcie, natężenie pola elektrycznego, gęstość prądu oraz prądy wzbudzenia. Istnieje możliwość dodania izolacji do symulacji i obliczeń (w 3D).
  • prąd przemienny (AC conduction; transient electric) - zmienne pola elektryczne wywołane zmiennym w czasie napięciem, rozkładami ładunków lub prądem wzbudzenia.


Maxwell Circuit Editor

ANSYS Maxwell pozwala na prowadzenie obliczeń równoległych oraz dodatkowo wzbogacony jest w narzędzie do projektowania obwodów Maxwell Circuit Editor z wbudowanymi bibliotekami elementów. Z kolei sprzężenie go z programem SIMPLORER, pozwala na znaczne skrócenie czasu obliczeń przy modelowaniu skomplikowanych układów elektromagnetycznych i elektrycznych. Ponadto jest w pełni zintegrowany ze środowiskiem Workbench. Wszystkie te elementy przekładają się na wymierne korzyści finansowe (jakość, cena produktu finalnego) oraz poprawiają konkurencyjność firmy.