Mechanika ośrodków ciągłych, przepływ ciepła, analizy zmęczeniowe
Praktyczne wykorzystanie MES


wykład:
Przepływ ciepła
wykładowca:
 Prof. dr hab. inż. Ryszard Andrzej BIAŁECKI
godziny:
wykład: 13 godzin
ćwiczenia: 7 godzin
program:
1. Wstęp:
          * Termodynamika a wymiana ciepła
          * Sposoby wymiany ciepła
          * Pole temperatury i gęstości strumienia ciepła
2. Przewodzenie
          * Równanie przewodzenia ciepła w układzie nieruchomym i ruchomym
          * Warunki brzegowe i początkowe
          * Jednoznaczność zadań przewodzenia
          * Ograniczenia metod analitycznych
          * Modele uproszczone: żebro, powłoka, osiowa symetria, płaskie zadania 2D, symetria i powtarzalność, obiekty o parametrach skupionych
3. Dyskretyzacja równania przewodzenia za pomocą MES
          * Pojęcie ważonych reszt, funkcje próbne i wagowe
          * Słabe sformułowanie
          * Zadania nieustalone
          * Uwzględnienie warunków brzegowych
4. Konwekcja
          * Pojęcie współczynnika wnikania ciepła
          * Przykłady korelacji
          * Zależność współczynnika wnikania od temperatury
5. Promieniowanie
          * Podstawowe pojęcia
          * Promieniowanie we wnękach
          * Obecność otworów i stref zacienionych
          * Dyskretyzacja równania
          * Sprzężenie z przewodzeniem


wykład:
Metoda elementów skończonych w mechanice ciała stałego
wykładowca:
 Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI
godziny:
wykład: 16 godzin
ćwiczenia: 16 godzin
program:
   1. Modelowanie w mechanice ciała stałego
   2. Teoria stanu naprężenia
   3. Teoria stanu odkształcenia
   4. Prawa konstytutywne
   5. Równania teorii sprężystości i termosprężystości
   6. Równania teorii plastyczności
   7. MES dla układów jednowymiarowych (pręty i układy prętowe)
   8. Dwuwymiarowe zagadnienia teorii sprężystości (płaski stan naprężenia i odkształcenia)
   9. MES dla tarcz
  10. Płyty i powłoki
  11. MES dla płyt
  12. MES dla powłok
  13. MES w zagadnieniach trójwymiarowych
  14. MES w zagadnieniach nieliniowych
  15. MES w zagadnieniach dynamicznych

wykład:
Zmęczenie i mechanika pękania
wykładowca:
 Prof. dr hab. inż. TADEUSZ ŁAGODA
godziny:
wykład: 16 godzin
ćwiczenia: 8 godzin
program:
   1. Mechanizmy powodujące zniszczenie
   2. Określenie warunków pracy, pomiary, metody symulacji statycznej i dynamicznej, metody zliczania cykli
   3. Zagadnienia materiałowe, Histereza materiałowa, efekt Bauschingera, podejście bazujące na naprężeniach (SN), podejście bazujące na odkształceniach (EN)
   4. Wysokocyklowa i niskocyklowa wytrzymałość zmęczeniowa
   5. Testy zmęczeniowe, opis statystyczny danych zmęczeniowych
   6. Czynniki wpływające na trwałość zmęczeniową: karby, gradienty naprężeń, chropowatość, wielkość przedmiotu, materiał, naprężenia resztkowe, wielokierunkowy stan naprężeń,
   7. Oszacowanie czasu życia na podstawie naprężeń nominalnych i odkształceń lokalnych, przegląd do zaleceń i norm
   8. Liniowa mechanika pękania (LEFM), oszacowanie współczynników intensywności naprężeń
   9. Nieliniowa mechanika pękania (EPFM),
  10. Określenie danych materiałowych, metody testowe dla mechaniki pękania
  11. Propagacja pęknięć, wartość progowa, zamykanie pęknięć, efekt kolejności
  12. Krótkie pęknięcia
  13. Ćwiczenia praktyczne