MESco, jako partner programu ESoCAET, po raz kolejny przygotował dwa moduły z programu "Master of Engineering in Applied Computational Mechanics" w postaci studium realizowanego w Polsce.
Moduły to:
  • Solid Mechanics and Heat Transfer (Solid Mechanics, Heat Transfer )
  • Fatigue and Fracture Mechanics
Wybór modułów oparto na wieloletnim doświadczeniu oraz na wynikach przeprowadzonych badań zapotrzebowania przemysłu. Forma i program studium oparte są na europejskich studiach podyplomowych ESoCAET w Niemczech. W skład studium - prowadzonego w języku polskim - wchodzą wykłady oraz ćwiczenia praktyczne.

Założeniem studium jest przekazanie uczestnikom zaawansowanej wiedzy z zakresu mechaniki ciała stałego, przepływu ciepła oraz analiz zmęczeniowych. Studium ukierunkowane jest na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Bazując na przykładach mających swoje odpowiedniki w rzeczywistości, omawiane będą problemy występujące lub mogące wystąpić w codziennej pracy inżyniera. Część teoretyczna prowadzona będzie przez wybitnych profesorów o międzynarodowej renomie, natomiast wysoki poziom części praktycznej zapewnią osoby o ugruntowanym doświadczeniu z danej dziedziny.

Studium jest przeznaczone dla praktyków, chcących ugruntować swoją wiedzę teoretyczną oraz poznać sposoby jej efektywnego wykorzystania. Przyjmuje się, że uczestnik posiada podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów, przepływu ciepła oraz metody elementów skończonych (MES). Osoba kończąca studium będzie posiadała umiejętność trafnego rozpoznania problemu, zdefiniowania założeń dla zagadnienia oraz jego rozwiązania przy użyciu technik MES.

Podsumowaniem studium jest zaliczenie zadania projektowego. Każdy uczestnik otrzyma przykład do rozwiązania i po określonym czasie będzie musiał przedstawić raport z wynikami. Obrona projektu będzie się odbywała za pośrednictwem nowoczesnej platformy komunikacyjnej Webex. Pozytywne zaliczenie studium poświadczone będzie dyplomem ESoCAET.

W czasie trwania studium przewidziana jest możliwość konsultacji z pracownikami firmy MESco.
 

Sylwetki wykładowców:

Prof. dr hab. inż. Ryszard Andrzej BIAŁECKI

Prof. dr hab.inż. Ryszard Andrzej Białecki wykładał na uniwersytetach w USA i Niemczech. Autor programów metody elementów skończonych i brzegowych.
Stypendysta Fundacji Fulbrighta.
Wykonawca projektów dla NASA i Mercedes Benz.
Autor ponad 160 publikacji, jednej książki i współautor siedmiu rozdziałów w książkach m.in. Numerical Heat Transfer Handbook wydanej przez J.Wiley.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI
Profesor zwyczajny

Prof. dr hab.inż. Tadeusz Burczynski jest profesorem zwyczajnym w Politechnice Śląskiej i Krakowskiej, specjalistą w dziedzinie mechaniki i informatyki stosowanej. Zajmuje się: mechanika komputerową, mechaniką materiałów i modelowaniem wieloskalowym, analizą wrażliwości i optymalizacją, zagadnieniami odwrotnymi, mechaniką stochastyczną i systemami rozmytymi, oraz sztuczną inteligencją.
Jest autorem ponad 300 artykułów i referatów, autorem lub współautorem i edytorem 11 książek, 9 rozdziałów, redaktorem 7 specjalnych numerów czasopism naukowych.
Jest przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki oraz wiceprzewodniczącym Komitetu Mechaniki PAN.
Prof. dr hab.inż. TADEUSZ ŁAGODA

zajmuje się wytrzymałością zmęczeniową przy wieloosiowych obciążeniach losowych, trwałością zmeczeniową złączy spawnych, obliczaniem konstrukcji mechanicznych i inżynierskich.
Autor 215 publikacji, w tym 8 monografii oraz 36 publikacji anglojęzycznych.
Jedną z ważniejszych pozycji stanowi książka p.t."Trwałość zmęczeniowa wybranych złączy spawnych".
Wielokrotny stypendysta m.in. NATO i Unii Europejskiej.