Spis treści

W ANSYS Professional dostępne jest wiele narzędzi do analizy dynamiki liniowej.

Dzięki analizie modalnej możliwe jest określenie częstotliwości drgań własnych nietłumionych. Analiza może określić częstotliwości jak i postaci drgań swobodnych lub wstępnie sprężonych konstrukcji. W pierwszym przypadku układ drgać będzie z częstotliwością własną, w drugim znów częstotliwości będą przesunięte z powodu istnienia wewnętrznych naprężeń. Przykładem takiej analizy może być struna gitary która w miarę naciągania zmienia swoją odpowiedź częstotliwościową.

Uzyskana w ten sposób informacja pozwala między innymi na określenie czy dla poprawnej analizy konstrukcji potrzebna jest w ogóle analiza dynamiczna, daje możliwość porównania modeli rzeczywistego z wirtualnym (eksperymentalna analiza modalna), oraz może być podstawą do dalszej analizy dynamicznej (superpozycja modalna).

Analiza harmoniczna pozwala na wyznaczenie odpowiedzi fazowo-częstotliwościowej konstrukcji. Dzięki niej możliwe jest określenie rzeczywistej amplitudy (z uwzględnieniem tłumienia) jaką osiągnie przemieszczenie i naprężenie podczas nieskończenie długiej ekspozycji na obciążenie sinusoidalnie zmienne. Możliwe jest również określenie kąta przesunięcia fazowego między wymuszeniem a obciążeniem. W przypadku istnienia kilku niezależnych obciążeń, przesunięcie fazowe może dodatkowo niekorzystnie wpływać na warunki pracy. Ponad to, uzyskane charakterystyki pozwalają na oszacowania emisji hałasu.

Analiza spektralna, dostępna dzięki Mechanical APDL, jest również typem analizy do której wymagane jest wyznaczenie częstotliwości własnych. Obciążeniem w tym typie symulacji najczęściej jest specjalnie spreparowane spektrum przemieszczeń np. odwzorowujące oddziaływanie trzęsienia ziemi. Dzięki specyfice sformułowania, uzyskane wyniki pozwalają na określenie maksymalnych amplitud przemieszczeń i naprężeń dla krótkotrwałych wymuszeń nieergodycznych jak trzęsienia ziemi, uderzenia, falowanie oceanu, oddziaływanie wiatru, wibracje itp. bez potrzeby uciekania się do pełnej analizy dynamicznej w czasie.