Szukaj Logowanie Kontakt

oprogramowanie bg

 

Poniższa strona opisuje funkcjonalność licencji, której nie można już zakupić. ANSYS zmienił strukturę licencyjną. Sprawdź nową strukturę licencyjną ANSYS. 

ANSYS Structural

ANSYS Structural jest zaawansowaną aplikacją mechaniczną, umożliwiającą przeprowadzenie analiz liniowych jak i nieliniowych w pełnym dostępnym zakresie statyki jak i dynamiki.

 Licencja ANSYS Structural pozwala na wykonanie następujących typów analiz:

 • wytrzymałości (także z nieliniowymi materiałami, geometrią i kontaktem),
 • modalnej (częstotliwości drgań własnych, z uwzględnieniem wstepnego spręzenia również nieliniowego),
 • topologicznej optymalizacji kształtu,
 • liniowej analizy wyboczenia (siła wyboczająca, postać wyboczenia)
 • nieliniowej analizy wyboczenia  (siła wybaczająca przy uwzględnieniu imperfekcji oraz wszystkich nieliniowych efektów jak plastyczność, pełzanie, duże odkształcenia i kontakt aż do zawalenia)
 • analizy harmonicznej, (wyznaczenie odpowiedzi częstotliwościowej na wiele wymuszeń sinusoidalnych z uwzględnieniem tłumienia)
 • analizy spektralnej (wzbudzenia, rozruch itp)
 • analizy drgań (PSD) i analizy spektralnej z wieloma nieskorelowanymi wymuszeniami
 • nieliniowej analizy dynamicznej stanów przejściowych (algorytm QRDamp, Damp, zderzenia plastyczne, zawalenie)

Narzędzie to skupia możliwości najnowszych technik modelowania matematycznego.

 • analiz z adaptacyjną zmianą siatki elementów skończonych (rezoning)
 • elementy optymalizacji i probabilistyki konstrukcji w klasycznym GUI
 • techniki submodelingu
 • analizy substruktur i użycia superelementów (dla analiz dynamiki złożonych konstrukcji, Componenmt Mode Sinthesis, Guyan reduction)
 • analizy urządzeń wirnikowych (np. diagram Campbella, wyznaczanie prędkości krytycznych oraz orbitowania)
 • analizy nieliniowości materiałowych (gum i elastomerów, materiałów plastycznych, pełzania, spękania ceramik, mechaniki gruntu)
 • ponad 70 modeli materiałów nieliniowych i anizotropowych, w tym BKIN, Multilinear, Hill, Gurson, Druger-Prager, Vince, Mulin, Ogden, Money-Rivlin, Anad, Blaz-Ko, Concrete etc
 • daje możliwość analizy nieliniowości geometrycznych (duże deformacje, duże obroty, duże odkształcenia,  spin softening itp.)
 • techniki birth/death elementów umożliwiającej analizę pekania, utleniania itp.
 • umożliwia restart analizy do dalszych obliczeń - także restart wielokrotny z tego samego punktu (multiple frame restart) 
 • udostępnia narzędzia do analizy sprężysto plastycznej mechaniki pękania
 • pozwala na podmianę danych materiałowych podczas analizy
 • udostępnia apdl i funkcje user*


W licencji możliwa jest analiza złożeń z kontaktem liniowym i nieliniowym, także z uwzględnieniem tarcia i delaminacji. Ponad to, , dzięki funkcją użytkownika, współczynniki tarcia mogą być uzależnnione od dowolnej zmiennej np. lokalnego nacisku lub temperatury.

Produkt przeznaczony jest do modelowania zarówno konstrukcji powłokowych, belkowych jak i bryłowych. Dla wszystkich typów elementów udostępnia teorię drugiego rzędu pozwalając na analizę z uaktualnianiem macierzy sztywności. Licencja pozwala na analizę złożeń układów zarówno w płaskich stanach jak i w pełni trójwymiarowych. Dostępne są narzędzia do tworzenia nowych modeli materiałów, elementów, modeli tarcia, wprowadzenia stanu początkowego odkształceń, naprężeń, uwzględnienie wpływu rozkładu temperatury na wyniki analiz mechanicznych wraz z uzależnieniem danych materiałowych od temperatury oraz kontroli błędu rozwiązania typu h i p. (nie można wyznaczać przepływu ciepła, a jedynie zadać niejednorodny stan termiczny jako warunek początkowy). Możliwe jest uwzględnienie efektów nieliniowości geometrycznych i materiałowych zarówno dla elementów powłok, belek jak i brył.  Do symulacji niezwykle dużych i złożonych konstrukcji w warunkach dynamiki przy ograniczonych możliwościach komputera możliwe jest użycie metody superelementów i dekompozycji postaci modalnych.

Licencja ta daje również bardziej zaawansowane opcje dla tworzenia siatek i modelowania na poziomie elementów skończonych. Structural pozwala wykorzystać pełną funkcjonalność obu środowisk, zarówno ANSYS Workbench jak i ANSYS GUI, dzięki temu lepiej panować nad trudnymi nieliniowymi analizami.

Warto tu wspomnieć, że tak zaawansowane możliwości ANSYS Structural dały podstawę do stworzenia specjalnego modułu przeznaczonego dla budownictwa CivilFEM. Poszerza on możliwości ANSYS Structural między innymi o bazę materiałów budowlach, gruntów jak i kształtowników, normy budowlane oraz kratery do analizy budowy mostów, budynków czy tuneli. 

ANSYS DLA MENADRŻERÓW

REFERENCJE

ANSYS WORKBENCH