Szukaj Logowanie Kontakt

Wspólnie z firmą E-Day, przygotowaliśmy dla Państwa skonsolidowane informacje dotyczące dotacji i dofinansowań dla małych i średnich przedsiębiorstw chcących zwiększyć wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w swojej działalności biznesowej.  Dotacje dotyczą 35-50% kosztów ponoszonych w ramach projektu i ta część dofinansowania dotyczy firm działających na terenie Śląska. Termin składania wniosków upływa 6 grudnia 2016.
Dotacje UE dotyczące zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności biznesowej


 • Rodzaje finansowanych projektów:
  • Wprowadzenie/zmodernizowanie modelu gospodarki elektronicznej w firmie.
  • Wprowadzenie w firmie procesów biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania ICT. Procesy biznesowe mogą dotyczyć procesów operacyjnych (m.in. zaopatrzenie, produkcja, marketing, sprzedaż), zarządczych (zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie strategią) lub pomocniczych (w tym księgowość, rekrutacja, utrzymanie i wsparcie techniczne).
  • Dzięki realizacji projektu powinna nastąpić np. automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami czy sprzedażą.
  • Wspierane będą inwestycje, w wyniku których firma będzie mogła np. prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, czy implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu ICT.
  • Wspierane przedsięwzięcia muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań ICT wpisujących się co najmniej w jeden z następujących modeli: B2B, B2C, B2E, C2C.
 • Dla kogo: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność i realizujące projekt na terenie woj. śląskiego
 • Poziom dofinansowania: 35%-50% w zależności od wielkości firmy i rodzaju ponoszonych kosztów w ramach projektu
 • Maksymalna kwota dotacji: 500 000 zł
 • Termin składania wniosków: 6.12.2016
 • Koszty kwalifikowane do wsparcia:
  • Nabycie nowego sprzętu informatycznego;
  • Nabycie nowego oprogramowania/licencji;
  • Koszty pracy personelu zaangażowanego w wytworzenie środka trwałego lub oprogramowania;
  • Koszt: usług doradczych związanych z zastosowaniem, wykorzystaniem lub wdrożeniem sprzętu i oprogramowania, usług doradczych dotyczących opracowania dokumentacji źródłowej/konstrukcyjnej nowego systemu, usług doradczych w zakresie zastosowania konkretnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w firmie;
  • Koszt szkoleń w zakresie zastosowania narzędzi informatycznych niezbędnych do użytkowania nowego systemu/sprzętu w firmie;
  • Koszty usług informatycznych związanych z wykorzystaniem infrastruktury udostępnionej w technologii chmury obliczeniowej;
  • Koszty usług związanych z kolokacją, konfiguracją, parametryzacją, migracją danych, skalowaniem, optymalizacją systemu;
  • Hosting.
 • Wybrane kryteria oceny wniosków:
  • Potencjał wnioskodawcy (finansowy, techniczny, kadrowy, infrastrukturalny oraz doświadczenie w realizacji podobnych projektów);
  • Nowe miejsca pracy;
  • Innowacyjność nowego/zoptymalizowanego procesu biznesowego będącego przedmiotem projektu;
  • Lokalizacja projektu na terenie o dużym stopniu bezrobocia oraz niskim wskaźniku przedsiębiorczości;
  • Dokładny opis rozwiązania technologicznego będącego przedmiotem projektu;
  • Posiadanie środków finansowych na sfinansowanie wkładu własnego na rachunku bankowym lub bezwarunkowej promesy kredytu/pożyczki wystawionej przez instytucję finansową.
 • Konkurs odbywa się w ramach działania 3.3 regionalnego programu operacyjnego woj. śląskiego – Technologie informacyjno-komunikacyjne.
 • Szczegóły naboru: http://scp-slask.pl/lsi/nabor/105
Zapraszamy do kontaktu