ZMĘCZENIE W OPARCIU O MES - DesignLife

Model w pętli analizy

DesignLife jest pierwszym na świecie rozwiązaniem umożliwiającym uchwycenie pełnego procesu Twojej analizy i badań w jednym środowisku. Raz zdefiniowany proces może być użyty wielokrotnie. Wystarczy zmienić obciążenia, materiały czy model FEA i uruchomić proces. Z tego punktu nawet najbardziej skomplikowana analiza wielokryterialnego probabilistycznego zmęczenia przebiega automatycznie i efektywnie. Narzędzie umożliwia przeglądanie wyników pośrednich także w trakcie symulacji, zwiększając pewność i użyteczność rozwiązania. Wszystkie dostępne narzędzia, od obliczeń wskaźnika bezpieczeństwa do zaawansowanego modelowania niezawodności analizą w płaszczyźnie krytycznej mogą zostać wstawione w pętlę symulacji. Następnie, cały proces może zostać spakowany i zablokowany w celu dostarczenia podwykonawcom tak, by zapewnić spójność procedur pomiędzy wewnętrznymi działami i zewnętrznymi zleceniodawcami.

W jaki sposób przyspieszyć testy

 GW Basic DSPNiełatwym zadaniem jest scharakteryzowanie warunków obciążeń dla urządzeń mechanicznych. W jaki sposób decydujesz się na specyfikację testu by zapowiedz przeprojektowaniu lub niedoszacowaniu? Rzeczywiste dane obciążenia są trudno dostępne aż do momentu fasy zaawansowanego prototypingu więc wszystko może się zmienić jeśli dynamika układu ulega zmianie. Standardową metodą testowana komponentów lub układów jest zadanie obciążenia w postaci PSD lub test pod rosnącym wymuszeniem sinusoidalnym tak dobranym by pokrywał się w szerokim zakresie częstotliwości z testem wstrząsowym. Niestety pozostaje potrzeba zdeterminowana lub weryfikacji specyfikacji testów w odniesieniu do stanu rzeczywistego.
    "Accelerated Testing" Glyph używa technik "syntezy misji" opierających się na sprawdzonych metodach opisanych w standardach takich jak GAM-EG-13 and NATO Draft Standard AECTP 200. Poprzez wyznaczenie odpowiedzi impulsowej oraz spektrum zniszczeń zmęczeniowych ze znanych przebiegów przyspieszenia, wiele zdarzeń może zostać przeanalizowanych, skombinowanych i zamienionych w reprezentatywne widmo PSD lub specyfikacje testu modulowanej częstotliwości. Dane wejściowe mogą zostać podane zarówno w domenie częstotliwości jak i czasu. W ten sposób definiowana jest specyfikacja nowego testu niosącego taką samą porcję zniszczeń konstrukcji co oryginalny sygnał. Zaletą nowego testu jest znacznie krótszy czas testu. Ponadto, efekty statystyczne takie jak zmienność obciążeń lub wartości komponentów oraz ograniczona liczba dostępnych testów mogą zostać poprawnie uwzględnione i przeanalizowane.

Przygotowanie obciążeń

Zrozumienie obciążeń których doznaje konstrukcja w rzeczywistej pracy jest krytycznym punktem dla przeprowadzenia poprawnej analizy. Dlaczego opierać się na starych, publikowanych bibliotekach danych, które mogą nieprawidłowo reprezentować pracę nowatorskiego produktu. Z GlyphWorks wystarczy zaimportować zmierzone dane, wyczyścić je, skalibrować i zwalidować w wcześniej przygotowanym, standaryzowanym procesie. Możliwe jest skorelowanie danych z posiadanymi zbiorami, nawet połączenie z syntetyzowanymi sygnałami pochodzącymi z analizy MBS (multibody) czy analiz Explicit i w ten sposób rozwijać wirtualny prototyp. Jaki jest z tego zysk? Zmniejszenie ryzyka niedoszacowania i przeszacowania konstrukcji. Analiza zmęczeniowa i detekcja wrażliwych regionów, oraz zwiększenie wiarygodności przewidywań przez zaprzęgnięcie prawdopodobieństwa już na etapie projektowym.

DesignLife współpracuje z czołowymi kodami CAE jak NASTRAN, ANSYS, ABAQUS, ale rónież z IDEAS, RADIOSS czy LS-DYNA, pozwalając na użycie ich wyników w wieloosiowej analizie zmęczeniowej zarówno w zakresie wysoko cyklowym (SN) jak i nisko cyklowym (EN). Wspierany jest pełen zakres analiz liniowych i nieliniowej zarówno w zakresie statyki jak i dynamiki. Także możliwa jest analiza połączeń spawanych, klejonych, nitowych i zgrzewanych. Nowoczesna architektura oprogramowania gwarantuje przyspieszenie symulacji przez zastosowanie wielowątkowości i obliczeń rozproszonych. Narzędzia do identyfikacji wrażliwych regionów nie tylko lokalizują i selekcjonują obszary które są najbardziej narażone na zmęczenie ale również tworzą ich dynamiczne rankingi, które można użyć w kolejnej sekwencji analizy pękania, jak również pozwalają wygodnie obrócić model tak aby regiony te nie były zasłonięte na rysunku przez geometrię.

Zaawansowana analiza

Analitykom zmęczeniowym będą podobać się bardziej skomplikowane funkcje narzędzia, takie jak inteligentna selekcja skomplikowanych obszarów projektu dla potrzeb kolejnych etapów analizy, przeprowadzenie wielu analiz w czasie pojedynczego uruchomienia lub wsadowo, podłączenie zewnętrznych narzędzi np. w celu przeprowadzenia optymalizacja projektu. Menadżerom, spodoba się powtarzalność procesu, przejrzyste raportowanie, skrócenie czasu decyzyjnego a także to, że pracownicy zajmujący się testem i symulacją numeryczną mogą pracować wspólnie zwiększając efektywność grupy.

nCode to jedyne oprogramowanie na rynku pomyślane w celu połączenia testu, symulacji i zarządzania. Dowodem są trzy główne komponenty systemu GlyphWorks, DesignLife i Automation

 

Oficjalna strona nCode

 

 

Tabela możliwości nCode DesignLife