Spis treściKonfiguracja


Przejrzysty interfejs programu pozwala na łatwe określenie środka oraz promienia obszaru poddanego analizie.W celu dokładnego odwzorowania trójwymiarowej rzeźby terenu Windmodeller wykorzystuje dane zawarte w bazach danych:
  • SRTM
  • NTF
  • WAsP (format plików .map)
  • tabelach csv
Dążąc do bardziej wiarygodnego odwzorowania warunków naturalnych analizowanego obszaru Windmodeller pozwala na zadanie szorstkości terenu oraz wprowadzenie danych o występującym zalesieniu.
 
Automatyczny proces dyskretyzacji modelu wymaga od użytkownika wprowadzenie jedynie podstawowych informacji o wielkości elementów. W zamian użytkownik otrzymuje hexahedralną siatkę wysokiej jakości.
Określając średnicę wirnika turbiny wiatrowej oraz podając jej podstawowe charakterystyki program generuje informacje o uzyskiwanej mocy, intensywności turbulencji za wirnikiem oraz prędkości znormalizowanej na łopatkach turbiny. Dodatkowo użytkownik otrzymuje charakterytki mówiące o zmianie wymienionych parametrów wraz z wysokością.
 
ANYSY Windmdeller umożliwi wybranie jednego z dwóch solverów w celu dokonania analizy ( ANSYS FLUENT lub ANSYS CFX). Możliwość prowadzenia obliczeń w sposób wieloprocesorowy pozwala na szybkie uzyskanie wyników w przypadku analizowania opłacalności złożonych projektów elektrowni wiatrowych. Po zakończeniu obliczeń program automatycznie generuje raport prezentujący w przejrzysty sposób uzyskane wyniki. Dodatkowo w celu lepszego zobrazowania rozpatrywanego problemu istnieje możliwość wyświetlenia uzyskanych wyników w programie Google Earth.


Szczegółowy opis możliwości programu znajduje się tutaj.