» Czwórnik rurowy: analiza wytrzymałościowa

Czwórnik rurowy: analiza wytrzymałościowa

Ponieważ początkowy model czwórnika nie spełniał stawianych mu wymogów projektowych (przekroczone dopuszczalne poziomy naprężeń), zdecydowano się go wzmocnić poprzez zwiększenie grubości jego elementów.    

Przemieszczenia w krzyżownicy dla wybranego przypadku obciążenia

Przeliczono kilka przypadków przy różnych zestawach grubości. Jako odpowiedni wybrano ten który charakteryzował się najmniejszymi wartościami grubości i spełniał wymagania projektowe. Wszystkie wykonane obliczenia były liniowymi analizami wytrzymałościowymi.