Adjoint Solver w Ansys Fluent

Poziom: Zaawansowany. Od uczestników oczekuję się dobrej znajomości zagadnień z mechaniki płynów.

Cel szkolenia:
Uczestnik szkolenia zostanie zaznajomiony z zaawansowanymi narzędziami optymalizacji kształtu konstrukcji w analizach przepływowych w oparciu o metody bazujące na deformacji siatki. Przedstawiona zostanie metoda gradientu sprzężonego i badania czułości kształtu – Adjoint Solver, oraz wbudowane w środowisko Ansys Fluent narzędzie MMO (Mesh – Morpher / Optimizer). Omówione zostaną zakresy stosowalności niniejszych technik optymalizacji. Ponadto pokazana zostanie technika przesyłania parametrów z narzędzia MMO do Ansys Workbench i kombinowana metoda optymalizacji (MMO + DX). Każda z przedstawionych technik zostanie poparta przykładem rozwiązywanym przez uczestników szkolenia.

Dla kogo?
Uczestnik kursu powinien posiadać podstawowe umiejętności prowadzenia analiz w Ansys Fluent i sprawnie poruszać się po interfejsie oprogramowania. Znajomość podstawowych kwestii związanych z metodami optymalizacji jest wskazana, aczkolwiek nie jest niezbędna, aby poznać niniejsze techniki. Kurs ten proponowany jest jako uzupełnienie i rozszerzenie wiadomości dla przepływowców w stosunku do kursu „Optymalizacja konstrukcji (DesignXplorer)”

Zarys poruszanych zagadnień

  • Adjoint Solver – wprowadzenie, metodyka i zakres zastosowań
  • Mesh Morpher – wprowadzenie, obsługa narzędzia, dostępne metody optymalizacji
  • Mesh Morpher z parametrami przesyłanymi do Ansys Workbench i dalsza optymalizacja parametryczna
  • Dodatkowe możliwości omówionych narzędzi

Kurs jedynie na zamówienie, prosimy o kontakt w celu otrzymania oferty